Krok za krokom k finančnej slobode

Krok za krokom k finančnej slobode Finančnú gramotnosť môžeme charakterizovať ako súbor finančných vedomostí, zručností a skúseností  s efektívnym riadením vlastných finančných prostriedkov, ako i schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Len dostatok informácií  a schopnosť pretaviť ich do správnych finančných rozhodnutí je predpokladom prosperity a finančne stabilnej budúcnosti jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. 

V školskom roku 2018/2019 je už po štvrtýkrát realizovaný rozvojový projekt na podporu vzdelávania pedagogických pracovníkov v oblasti finančnej gramotnosti. Spoločnosť PARTNERS GROUP SK štartuje po prvý krát septembrovú kampaň MESIAC FINANČNEJ GRA Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti musí prebiehať nielen na ekonomických predmetoch, ale aj na ostatných odborných ako aj všeobecnovzdelávacích predmetoch. 
Ak chceme zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti našich žiakov musíme predovšetkým hľadať zaujímavé možnosti implementácie prioritných tém NŠFG do edukačného procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní, ako aj v rámci záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít v školskom internáte. Jednou z možností je využitie rôznych finančných hier a on-line vzdelávania na konkrétnych odborných www.stránkach. 
Následne je potrebné overovať nadobudnuté znalosti formou on-line testov, pracovných listov - rôzne doplňovačky, krížovky, riešenie zaujímavých problémových úloh v oblasti finančnej gramotnosti aj počas voľných hodín/delenie triedy na skupiny/, ktoré žiaci trávia v študentskej klubovni - študentskej izbe ako aj efektívne využitie týchto vzdelávacích aktivít v rámci suplovaných hodín v rozvrhu. 
Pedagogickí zamestnanci počas vzdelávania budú pracovať s vytvorenými vzdelávacími materiálmi a zároveň sa budú osobne podieľať aj na tvorbe nových vzdelávacích a pracovných materiálov pre študentov: 
• tvorba vlastných e-testov, pracovných zošitov a pracovných listov pre žiakov, kde budú zapracované úlohy aj voľnejšou - zaujímavejšou formou /doplňovačky, krížovky/ 
• vlastné prezentácie k finančným témam v rámci všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetov, pri tvorbe ktorých využijú nadobudnuté vedomosti, zručnosti a znalosti za účelom zvýšenia kvality vyučovacieho procesu, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k zvýšeniu všeobecných a odborných kompetencií našich študentov a absolventov.
Uskutočnené vzdelávacie aktivity budú zamerané v súlade s NŠFG 1.2 na nasledovné oblasti: 
5.1 Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
Cieľom je vyhľadať a vedieť používať zdroje spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách , určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach, stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov, vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi , pochopiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí.
5.2 Plánovanie, príjem a práca 
Tieto témy budú zamerané na vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu a organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí, aby pedagógovia a následne aj žiaci vedeli - identifikovať zdroje osobných príjmov, vypracovať finančný plán, vysvetliť daňový a odvodový systém, charakterizovať stručne právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť podnikania u nás. 
5.3 Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 
V tejto časti je vzdelávanie zamerané na porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny tak, aby sa naučili poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby, aby vedeli prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov, aby sa naučili uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe, aby vedeli aktívne používať rôzne metódy a spôsoby platenia.
5.4 Úver a dlh 
Témy v tejto oblasti sú zamerané na pochopenie zákonitostí pre udržanie výhodnosti záväzkov z úverov, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu, aby sme vedeli identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov. Je potrebné mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov a vedieť zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť bez finančného kolapsu.
 
5.5 Sporenie a investovanie 
V tejto časti sú vzdelávacie aktivity zamerané na aplikáciu rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi, pochopiť a vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite a k finančnej slobode, vedieť zhodnotiť viaceré sporiace a investičné alternatívy. 
5.6Riadenie rizika a poistenie 
Cieľom je správne pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vedieť vysvetliť základné metódy riadenia rizík, vedieť zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny, oboznámiť sa so systémom zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie v rodine a zabezpečenie v starobe, pochopiť rozdiel medzi verejným a komerčným poistením, rozdiel medzi povinným a nepovinným poistením, vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, pochopiť systém úrazového a životného poistenia. 
Súčasťou vzdelávacích materiálov budú rôzne analýzy efektívneho ekonomického fungovania rodiny a realizácia úspešných podnikateľských zámerov, ukážky účtovných, finančných výkazov a formulárov z oblasti podnikania, za účelom zdôrazňovať potrebu finančnej prosperity, ako dôležitého prvku hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti s víziou ekonomickej úspešnosti jednotlivcov i celej spoločnosti. Vzdelávacie materiály a aktivity zabezpečia aktualizáciu
orientácie v oblasti produktov na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, ako aj námety pre začatie vlastného podnikania absolventov školy. 
Realizácia projektu:
1/ júl – august - príprava a organizácia jednotlivých aktivít projektu
2/ september – november - vzdelávanie pedagógov, príprava výstupov  projektu.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31