Duálne vzdelávanie

loga

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením teoretického všeobecného a odborného vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa pravidelne strieda s praktickým vyučovaním v prietoroch zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám praxe u zamestnávateľov.

Duálne vzdelávanie ako kombinácia teoretického vzdelávania a praktického vzdelávania u zamestnávateľa sa v celej Európe berie za vzor a je kľúčovým faktorom pre úspech hospodárskej politiky štátov. Za najlepší vzor duálneho vzdelávania prebrala Slovenská republika nemecký vzor duálneho vzdelávania, kde toto má dlhodobú úspešnú tredíciu.

Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávatelia, škola a žiak.

Čo treba urobiť ak sa chce žiak stať súčasťou duálneho vzdelávania:

1. Zamestnávateľ zverejňuje sovju ponuku na odborné vzdelávanie - učebný odbor alebo štúdijný odbor a počet žiakov, s ktorými plánuje uzatvoriť učebnú zmluvu. Zamestnávateľ môže robiť nábor žiakov pre duálne vzdelávanie, ktorý väčšinou koordinuje s partnerskou strednou odbornou školou.

2. Žiak sa na základe ponuky zamestnávateľa hlási u zamastnávteľa. Zamestnávateľ si výberovým konaním vyberie žiakov, s ktorými uzatvorí učbnú zmluvu. Učebná zmluva nie je pracovnou zmluvou. Zamestnávateľ vydá potvrdenie o uzatvorení učebnej zmluvy so žiakom. Žiak predloží toto potvrdenie k prihláške na štúdium na strednej škole.

3. Prihlášku na štúdium žiak podáva na školu, s ktorou má zamestnávateľ, s ktorým uzatvoril učebnú zmluvu, uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Výber odbornej školy, s ktorou uzatvorí zamestnávateľ zmluvu o duálnom vzdelávaní, robí zamestnávateľ. 

Spolupráca SOŠ Pruské a PD Mestečko v systéme duálneho vzdelávania:

http://www.sppk.sk/clanok/1746

 

 
Duálny systém vzdelávania na našej škole v tomto školskom roku začal písať už 6.rok tohto úspešného spôsobu vzdelávania, kde je úzke prepojenie teórie s praxou.
Úlohou Duál Pointov je vytvoriť' jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste Duál Pointy ako konzultačné centrá sú zriadené v každom ...
Duálne vzdelávanie je SKĹBENÍM VEDOMOSTÍ SO ZRUČNOSŤAMI a poznatkov s praxou. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia.
Duálne vzdelávanie a prijímanie žiakov na SOŠ v Pruskom  na základe učebnej zmluvy Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294 ako jedna zo škôl na Slovensku overuje v spolupráci s výrobnými firmami duálny systém vzdelávania.
Manažérsky sumár procesov pre zriaďovanie SPV alebo PPV.

Dokumenty na stiahnutie