Školská jedáleň

Oznámenie o zmene výšky príspevku na úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady v školskej jedálni , podľa schváleného VZN TSK č.4/2022.


Určuje:
Veková kategória 15 - 19 roční

Raňajky - 0,95 € + réžia
Desiata - 0,80 € + réžia
Obed - 2,10 € + réžia
Večera - 1,20 € + réžia


Denný poplatok sa skladá z dvoch hlavných jedál ,a z jedného doplnkového jedla - raňajky a desiata.

Suma na jeden deň pre ubytovaného žiaka je - 6,35 €.
Pre dochádzajúceho žiaka - 2,60 €.

Nová platba pre ubytovaného žiaka na mesiac - 121,00 €

Pre dochádzajúceho žiaka na mesiac - 52,00 €.

IBAN: SK27 8180 0000 0070 0050 7831 

Preplatok bude vrátený na konci školského roka, iba za odhlásenú stravu, réžia nepodlieha zúčtovaniu. Strava, ktorá nebude odhlásená, a žiak si ju neodoberie, bude sa rátať do odobratej stravy.

V prípade, že nebude platba včas na účte školkej jedálne, nebude možné stravu vydať!

Výdaj stravy:

raňajky s desiatou - 6:00-7:15 hod.

obed - 12:00 - 14:00 hod.

večera: 18:00 - 18:45 hod.

Odhlásiť zo stravy je možné v prípade PN, neprítomnosti v školskom internáte (ŠI) alebo v škole. V uvedenom prípade môže žiak, alebo zákonný zástupca žiaka urobiť v daný deň do 7:30 prostredníctvom mobilnej aplikácie Edupage alebo u vedúcej školskej jedálne, prípadne na čísle 042 4456126, +421940609284.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu, sa finančná náhrada neposkytuje.