Finančná gramotnosť na SOŠ Pruské

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Na SOŠ Pruské

 Koordinátor FG – Ing. Ľubica Krpelanová

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti sa opiera o vládou schválenú stratégiu, v súlade s ktorou bol v roku 2008 vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.0, ktorý bol v roku 2014 aktualizovaný na Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.1 (ďalej NŠFG), ktorý bol členený do siedmich okruhov tém.

Dňa 9. marca 2017 bola schválená novelizovaná verzia NŠFG 1.2 s účinnosťou  od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom. Hlavnou zmenou je členenie NŠFG 1.2 na nasledovných len 6 okruhov tém ktoré sú ďalej rozpracované do celkových kompetencií a čiastkových kompetencií:

 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

2. Plánovanie, príjem a práca  

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

4. Úver a dlh  

5. Sporenie a investovanie  

6. Riadenie rizika a poistenie

 

Je dôležité, aby si NŠFG 1.2 prečítal každý pedagóg, čím získa ucelenú predstavu o tom, čo má žiak počas svojho vzdelávania na základnej a strednej škole dosiahnuť v oblasti finančnej gramotnosti. Pre úspešnú realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôležitejšie porozumenie podstate finančnej gramotnosti. Ak učiteľ pochopí, čo finančná gramotnosť je, bude sa vedieť lepšie rozhodnúť, ako ju bude v škole realizovať vo vzdelávaní, do akých predmetov ju začlení a aké metódy vo výučbe bude uplatňovať. Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu je možné uplatniť viacero prístupov. Predpokladom však je úzka tímová spolupráca všetkých učiteľov.

Pri plánovaní vzdelávania musí byť akceptovaná skutočnosť, že finančná gramotnosť je uceleným systémom finančného vzdelávania, a preto je potrebné zohľadňovať nadväznosť medzi jednotlivým úrovňami vzdelávania. Napriek rozdielnosti v definovaní finančnej gramotnosti v štátnych vzdelávacích programoch všeobecného a odborného vzdelávania, je možné v súlade so schváleným NŠFG, podľa vzdelávacích podmienok školy, stupňa vedomostnej úrovne a na základe potrieb žiakov, pri jej začleňovaní postupovať podobne. To znamená, že finančnú gramotnosť je možné:

-       začleniť do jednotlivých predmetov a uplatniť medzipredmetové vzťahy,

-       realizovať ju v blokovom vyučovaní,

-       realizovať ju formou kurzu, krúžku

-       vytvoriť samostatný predmet.

Na SOŠ Pruské sa vzdelávanie študentov v oblasti FG realizuje začlenením prioritných tém NŠFG do jednotlivých predmetov s využitím medzipredmetových vzťahov nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na praktickom vyučovaní a taktiež aj v rámci mimoškolských aktivít formou krúžkov a mimoškolskej činnosti študentov v ŠI.

Napriek tomu, že sú financie ústredným pojmom finančného vzdelávania, finančnú gramotnosť nie je možné zjednodušiť na oblasť čísel. Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií, ale so žiakmi je potrebné precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií je potrebné zvažovať i okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, ale aj ekologické. Nájdené riešenia potom porovnávať s osobnými preferenciami, skúsenosťami a intuíciou. Tento širší kontext predstavuje ďalej priestor pre ekonomicky zodpovedné rozhodovanie. Jednou z úloh finančného vzdelávania je zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a službách. Na druhej strane je však potrebné rešpektovať zásadu všeobecnosti, aby vo vyučovaní neprichádzalo k propagácii konkrétnych produktov, služieb a inštitúcií. Podľa OECD by malo byť finančné vzdelávanie jednoznačne oddelené a odlíšené od komerčného finančného poradenstva. Preto by mali byť vždy predstavené viaceré ponuky, ktoré môžu byť medzi sebou porovnávané. Výučba je potom prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie takých stratégií a kompetencií, ktoré sú dôležité pre život.

 Viac sa dozviete na:

http://www.siov.sk/index.php/sk/vzdelavanie/narodny-standard-financnej-gramotnosti

http://www.etrend.sk/ekonomika/viete-narabat-s-peniazmi-otestujte-svoju-financnu-gramotnost-polovica-slovakov

http://fqtest.sk/

http://www.dfg.sk/testy/

www.shop.akademiafg.sk/test_financnej_gramotnosti/

http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=6040

http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5

http://www.financny-lekar.sk/

 
Finančné vzdelávanie Dňa 7.12.2023 sa v aule školy študenti aj pedagógovia zúčastnili vzdelávacích aktivít v rámci projektu „Podnikavý podnikavec“, ktorý bol financovaný v rámci rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy ...
Vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na aktualizáciu s prehĺbenie odborných znalostí a zručností pedagogických pracovníkov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na rešpektovanie prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2..Hlavným ...
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Po viacerých zmenách, ktorými chce vláda podporiť cestovný ruch na Slovensku, prichádza na rad nová povinnosť pre zamestnávateľov, ktorí musia zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu.
Finančnú gramotnosť môžeme charakterizovať ako súbor finančných vedomostí, zručností a skúseností s efektívnym riadením vlastných finančných prostriedkov, ako i schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Len dostatok informácií a schopnosť pretaviť ich do správnych finančných ...
Ekonómovia radia, ako má vyzerať ideálny rodinný rozpočet. Koľko šetriť, koľko dať na bývanie a ako kupovať auto.
Životná úroveň Slovákov sa naozaj zvyšuje. Dokazuje to nielen rast životnej úrovne a údaje o domácnostiach, ale taktiež pozitívne vyjadrenia samotných Slovákov. Napriek tomu mnohí tvrdia, že im financie nestačia. Aktuálny prieskum Nadácie PARTNERS a agentúry FOCUS, ale aj odborníci na ...
SEPTEMBER - MESIAC FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spoločnosť PARTNERS GROUP SK štartuje po prvý krát septembrovú kampaň MESIAC FINANČNEJ GRAMOTNOSTI, ktorej cieľom je upozorniť na dôležitosť finančného vzdelávania a na zvyšovanie finančného rozhľadu a poznania ekonomických vzťahov, ktoré sú bežnou súčasťou každodenného dňa.
7 zásad finančnej sebaobrany rozvojový projekt - Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017.
Cez finančné hry do reálneho života V školskom roku 2016/2017 je tiež realizovaný rozvojový projekt na podporu vzdelávania pedagogických pracovníkov - Cez finančné hry do reálneho života.
<< < 1 2 > >>

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30