Rozumný a zodpovedný spotrebiteľ – naša lepšia budúcnosť

Cieľ projektu:

Vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na aktualizáciu s prehĺbenie odborných znalostí a zručností pedagogických pracovníkov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na rešpektovanie prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2..

Hlavným cieľom je nadobudnúť aktuálne znalosti v oblasti výchovy k podnikaniu a v oblasti ochrany spotrebiteľa, oboznámiť sa podrobnejšie s postupom pri nahlásení korupcie, podvodu a nekalých praktík v hospodárskej a finančnej oblasti, ktoré by v konečnom dôsledku mali viesť k ochrane finančných záujmov celej EÚ. V rámci vzdelávacích aktivít sa pedagógovia bližšie oboznámia aj s finančným portálom Ministerstva financií SR, ktorého cieľom je poskytnúť nezávislé, odborné a praktické informácie na zabezpečenie väčšej informovanosti o finančných rizikách a ochrane finančného spotrebiteľa.

Ďalším cieľom projektu je rozvoj znalostí a zručností v oblasti IKT, aby pedagogickí pracovníci efektívnejšie využívali dostupné prostriedky IKT vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov. Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti musí prebiehať nielen na ekonomických predmetoch, ale aj na ostatných odborných, ako aj všeobecnovzdelávacích predmetoch. Ak chceme zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti našich žiakov, musíme predovšetkým hľadať zaujímavé možnosti implementácie prioritných tém NŠFG 1.2 do edukačného procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní, ako aj v rámci záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít v školskom internáte.

Tento rok je potrebné v rámci projektu sa venovať oblastiam, ktoré by mali okrem iného poukazovať na rozumovú zložku nášho správania pri nakupovaní. Mali by sme apelovať na rozum a zdravé rozhodovanie pri každodenných nákupoch ako aj zodpovedné rozhodovanie vo finančných záležitostiach, aby si spotrebitelia uvedomovali dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Je potrebné ísť ďalej v komunikácii so žiakmi a rozšíriť komunikáciu so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a inými ekonomicky vzácnymi výrobnými faktormi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim efektívne a zodpovedne správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislostí, ktoré sú spojené s nakupovaním produktov pre domácnosť ale aj pre nepriamu spotrebu. Je nevyhnutné poukazovať na dôsledky neefektívneho a málo zodpovedného prístupu spotrebiteľov nielen na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme všetci zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas celého života. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na nasledovné oblasti v súlade s NŠFG 1.2:

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

Cieľom je vyhľadať a vedieť používať zdroje spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách, určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach, charakterizovať hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov, vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi, pochopiť význam boja proti korupcii a spoznať prejavy korupcie a nekalých praktík v podnikaní a poznať možnosti nahlásenia týchto prejavov, podvodov a tak zabrániť praniu špinavých peňazí. Kto je a kto nie je spotrebiteľom a ako definuje spotrebiteľa zákon? Pri uplatňovaní spotrebiteľských práv by sme mali najskôr zistiť, či sme spotrebiteľom v zmysle zákona, alebo iným zákazníkom, na ktorého sa práva spotrebiteľa nevzťahujú.

2. Plánovanie, príjem a práca

Tieto témy budú zamerané na vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu, plánovanie a organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie financií, aby pedagógovia a následne aj žiaci vedeli: - identifikovať zdroje osobných príjmov zo závislej činnosti a podnikania, - vypracovať finančný plán, - vysvetliť daňový a odvodový systém, - vysvetliť a charakterizovať formy podnikania u nás a v rámci EÚ, - vyhľadať a popísať základné zásady a predpisy pre oblasť podnikania u nás a v EÚ.

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

V tejto časti je vzdelávanie zamerané na porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny tak, aby sa naučili poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby, aby vedeli prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov, aby sa naučili uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe s ohľadom na svoje príjmy a svoju finančnú situáciu a s ohľadom na ochranu životného prostredia.

4. Úver a dlh

Témy v tejto oblasti sú zamerané na pochopenie zákonitostí pre udržanie výhodnosti záväzkov z úverov, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu, aby sme vedeli identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov. Je potrebné mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov a vedieť zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť bez finančného kolapsu.

5. Sporenie a investovanie

V tejto časti sú vzdelávacie aktivity zamerané na aplikáciu rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi, pochopiť a vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite a k finančnej slobode, vedieť zhodnotiť viaceré investičné alternatívy.

6. Riadenie rizika a poistenie

Cieľom je správne pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vedieť vysvetliť základné metódy riadenia rizík, vedieť zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny, oboznámiť sa so systémom zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie v rodine a zabezpečenie v starobe, pochopiť rozdiel medzi verejným a komerčným poistením, rozdiel medzi povinným a nepovinným poistením, vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, pochopiť systém úrazového a životného poistenia.

Vytvorené vzdelávacie materiály a aktivity zabezpečia aktualizáciu orientácie v oblasti produktov na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, ako aj námety pre začatie vlastného podnikania absolventov našej školy v oblasti cestovného ruchu, agroturistiky a rozvoja vidieka, kynológie, podnikania v oblasti viazania, aranžovania a záhradníctva ako aj v oblasti agromechatroniky a mechanizácie poľnohospodárstva, podnikanie v oblasti obchodu, poskytovania remesiel a služieb.

Ing. Ľubica Krpelanová koordinátor FG

Chceš byť gramotný v oblasti FG...klikni:

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-trh/ochrana-financnych-spotrebitelov/

https://spotrebitelskecentrum.sk/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/266/20150101

https://esc-sr.sk/

https://www.nbs.sk/sk/ofs

https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/europske-spotrebitelske-centrum-v-sr

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31