Agromechatronik

Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom servise a pri montáži doplnkovej výbavy strojov a zariadení, využívanej v poľnohospodárstve. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike. Absolvent odboru pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky, náhradných dielov, ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení. Absolvent študijného odboru je súčasne kvalifikovaný aj ako obsluha vysokovýkonných zložitých mechanizačných zariadení v agrosektore.

Absolvent odboru bude disponovať kľúčovými a odbornými kompetenciami servisného technika, zameraného na opravu, údržbu, testovanie a diagnostiku modernej techniky, resp. ako predajca tejto techniky. Absolvent odboru bude mať uplatnenie aj ako obsluha modernej poľnohospodárskej techniky na poľnohospodárskych družstvách, podnikoch aj ako samostatný živnostník. Vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania sa môže uplatniť aj v štátnej a verejnej správe a súčasne má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.

Absolvent študijného odboru agromechatronik je schopný samostatne ale aj tímovo pracovať s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s vysokou kvalitou a orientáciou na spokojnosť zákazníka.

Absolvent študijného odboru agromechatronik disponuje po ukončení štúdia okruhom nasledovných kompetencií:

-     diagnostikuje chyby a poruchy ako aj ich príčiny na mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických systémoch,

-     vykonáva údržbu, diagnostikuje, montuje a opravuje vozidlá stroje a zriadenia,

-     opracováva a spája súčiastky a časti strojov ručne aj strojovo,

-     obsluhuje vozidlá, stroje a ich systémy a uvádza ich do prevádzky,

-     testuje emisie a nastavuje motory na správne emisné hodnoty,

-     aplikuje normy kvality,

-     pôsobí pri odovzdávaní strojov zákazníkom a odborne školí obsluhu strojov,

-     komunikuje so zákazníkom,

-     plánuje a kontroluje pracovné procesy a hodnotí ich výsledky.

PREČO ODBOR AGROMECHATRONIK NA SOŠ PRUSKÉ?

  

 • požiadavky zamestnávateľov, združených v organizácii AGRION, ktorá zastrešuje 49 firiem na Slovensku, zaoberajúcich sa predajom a servisom najmodernejších poľnohospodárskych strojov a zariadení z celého sveta,
 • požiadavky zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania,
 • dlhoročná tradícia poľnohospodárskeho školstva,
 • jediná škola v kraji tohto zamerania,
 • kvalifikovaní zamestnanci,
 • možnosť štúdia pre žiakov z celého Slovenska  - školský internát, školská jedáleň,
 • vlastná autoškola,
 • príprava nového odboru v súčinnosti so zamestnávateľmi a garantom ŠIOV,
 • škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy,
 • možnosť absolvovať odbornú mobilitu v zahraničí – firma HORSCH Schwandorf – škola má s touto firmou bilaterálnu zmluvu, Fendl, John Deere, Zetor,
 • spolupráca s Technickou fakultou SPU Nitra

Dokumenty na stiahnutie

Video

Agromechatronik

Študijný odbor - Agromechatronik

Schulprojekt_Slowakei

Schulprojekt_Slowakei

Horsch Ausbildung Final web

Horsch Ausbildung Final web

Horsch DE 720p

Horsch DE 720p