Prepojenie teórie s praxou

Na našej škole sa realizuje projekt s názvom

Industry 4.0 - prepojenie teórie s praxou

Kód projektu: 312011AIN7

Trvanie projektu: 02/2021 – 07/2023

Typ projektu: dopytovo- orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

                                           

                                                    

Nová kvalita odborného vzdelávania a prípravy si vyžaduje široké zapojenie pedagogických a odborných zamestnancov do "života školy". Povinnosťou každého učiteľa je zvyšovať úroveň vzdelávania tak, aby žiak bol v maximálnej miere pripravený na výkon povolania.

Kvalitné odborné vzdelávanie je postavené na participácii, zúčastnenia sa čo najvyššieho počtu zamestnancov na mimoškolskej činnosti, na tímovej spolupráci a na budovaní spoločnej vízie školy.

Moderná SOŠ je postavená na tímovej spolupráci a nie na práci jednotlivcov (zvyčajne niekoľko, 2-4 zamestnanci školy, ktorí "ťahajú" mimoškolskú činnosť). Každý zamestnanec modernej SOŠ disponuje 3 zlatými vetami o edukačnom procese a vzdelávacích službách poskytovaných školou, a teda musí byť súčasťou aktivít školy.

Z toho dôvodu vítame záujem našich zamestnancov poskytovať kvalitnú sieť mimoškolskej činnosti našim žiakom, pretože tak napĺňame hlavné myšlienky modelu modernej SOŠ. 

Predkladaný projekt predstavuje ukážku zavedenia prvkov (faktorov) duálneho systému do vzdelávania:

1. prvok SDV: sieť mimoškolskej činnosti, komunitný život školy (hlavná aktivita predkladaného projektu -mimoškolská činnosť)

2. prvok SDV: tímová spolupráca, tímová organizačná štruktúra (voliteľná aktivita pedagogické kluby s výstupmi)

3. prvok SDV: celoživotné vzdelávanie a rozšírenie kompetenčného profilu absolventa a rozšírenie komptenčného profilu pedagogického zamestnanca, prepojenie ŠkVP s kvalifikáciou a SKKR (hlavná aktivita mimoškolská činnosť, pedagogické kluby s výstupmi). 

Hlavná aktivita projektu: mimoškolská činnosť bude realizovaná prostredníctvom 22 podaktivít:

 Aktivity klubov sa budú zameriavať na činnosti ako sú:  

  • výmeny skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti
  • prieskumno-analytickej a tvorivej činnosti týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností
  • výmeny skúseností pri využívaní  moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní
  • výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov

Na škole budú pracovať tieto kluby:

  1. pedagogický klub  čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia
  2. pedagogický klub práca 4.0 - digitálna gramotnosť
  3. pedagogický klub rozvoja podnikateľských zručností
  4. pedagogický klub finančná a matematická gramotnosť  v bežnom živote
 
Problém, ktorý chceme v našom pedagogickom klube s výstupom riešiť je rozšírenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov a zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti. V prípade, že učiteľ nemá kompetencie potrebné na zavedenie inovácií a trendov do vzdelávania, nemôže k týmto ...
Výchova k podnikavosti zahŕňa všetky výučbové nástroje a metódy smerujúce k posilneniu kompetencie podnikateľských zručností a ekonomického myslenia. Podnikavý človek aktívne hľadá príležitosti a vie ich využiť (nie zneužiť). Uplatní sa v pozícii podnikateľa, ale aj kvalitného zamestnanca, či ...
V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a tiež efektívnymi metódami rozvoja kritického myslenia pri práci s informáciami. Čitateľská gramotnosť má dve hlavné línie: základnú a kritickú. Základná zahŕňa ...
Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy a tiež matematickej gramotnosti v bežnom živote. Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických ...