ERASMUS+K2 SUSTAINABLE HORTICULTURAL DESIGN OF OUTDOOR EVENT SPACE

ERASMUS+K2 SUSTAINABLE HORTICULTURAL DESIGN OF OUTDOOR EVENT SPACE

By implementing the project, we want to improve quality assurance and adaptation of vocational and professional education to the needs of the labor market and digitization. We will design a new, innovative curriculum, Sustainable horticultural design of outdoor space for events with helpful content in horticulture, agriculture, tourism, and hospitality. With new skills, educational candidates can improve employability, and lecturers will enhance the design of new courses. The contents will be on the freely accessible e-platform in EN, SI, RS, NL, and SK languages.

 Activities that support the goals are:

  • managing the entire management - writing curriculum, manual for teachers, and learning content - creating a freely accessible e-platform
  • additional LTT 1 training for teachers who write content and activity together with invited teachers and students from different disciplines
  • a synergy of knowledge at different levels - zoom and physical meetings - content testing/teachers, students, trainees
  • dissemination of the project: webinars, major physical events, promotional material

 They were offering new courses with specific content and obtaining Europass certificates. The project will create an interdisciplinary module with the associated curriculum, teacher recommendations, and learning content. The impact analysis showed a good potential for the sustainability of new content in various system solutions: integration into existing educational subjects within the framework of an independent module in an open curriculum or practical training at the workplace at employers (the entire 5KT Europass module).

Present information on the project, please visit:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090117433766

Promotional video:

https://youtu.be/sCzkFXK4UK0

The HDS curriculum with recommendations for teachers can be found on the following link:

https://drive.google.com/file/d/1O9tPfUxFKSTIYhVftVy5thPSGNTFHY5B/view?usp=sharing


Realizácia projektu chceme zlepšiť zabezpečenie kvality a prispôsobenie odborného a profesionálneho vzdelávania potreby práce a digitalizácie. Navrhneme nový, inovatívny učebný plán, trvalo udržateľný záhradnícky dizajn vonkajšieho priestoru pre podujatia s užitočným obsahom v záhradníctve, poľnohospodárstve, cestovnom ruchu a hotelierstve.

S novými nadobudnutými zručnosťami môžu študenti zlešiť svoju zamestnateľnosť a lektorov, učitelia vylepšiť dizajn nových kurzov a vyučovacích hodín. Obsah bude voľne dostupnej e-platforme v jazykoch EN, SI, RS, NL a SK.

Absolvované činnosti budú pokračovať nasledujúce ciele:

  • riadenie celého manažmentu - tvorba učebných osnov, manuálu pre učiteľov a učebného obsahu - voľne prístupnej e-platformy
  • dodatočné školenie LTT 1 pre učiteľov, ktorí tvoria obsah a aktivity spolu s pozvanými učiteľmi a študentmi z rôznych odborov
  • synergia vedomostí na rôznych úrovniach - zoom a fyzické stretnutia - testovanie obsahu/učitelia, študenti, stážisti
  • šírenie projektu: webináre, veľké fyzické podujatia, propagačné materiály

Ponúkame nové kurzy so špecifickým obsahom a možnosť získať certifikát Europass. Projekt vytvorí interdisciplinárny modul s pridruženým učebným plánom, odporúčaniami učiteľov a učebným obsahom. Analýza dopadov ukázala dobrý potenciál pre udržateľnosť nového obsahu v rôznych systémových riešeniach: integrácia do rôznych vzdelávacích predmetov v rámci samostatného modulu v otvorenom učebnom pláne alebo praktickej príprave na pracovisku u zamestnávateľov (celý modul 5KT Europass).

Aktuálne informácie k projektu nájdete tu:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090117433766

Propagačné video:

https://youtu.be/sCzkFXK4UK0

SK  Kurikulum HDS s odporúčaniami pre učiteľov nájdete na nasledovnom linku:

https://drive.google.com/file/d/1bTYG7x-0b4QUi3fvbfXTuclfqXNywLZk/view?usp=sharing

 
Podujatie LTT2 „Učenie, výučba, odborná príprava“ v Arboretum Volčji Potok, Slovinsko Na podujatí „Učenie, výučba, odborná príprava“ - LTT2 sa kládol dôraz na praktickú prácu a interdisciplinárnu spoluprácu / skúsenosti s odporúčaniami pre učiteľov – pokyny pre študentov a prípravu na praktickú prácu.
LTT2 event - At the event "Learning, teaching, training" - LTT2, the emphasis was on practical work and interdisciplinary cooperation/experiences for recommendations for teachers - instructions to students and preparation for practical work.
Podujatie LTT1 - Holandsko ako kolíska záhradníctva ponúka najväčší výber v oblasti riadenia vývoja nových odrôd vzhľadom na jeho špecifickosť - malú veľkosť krajiny, veľké počty obyvateľov, vodohospodárstvo a obmedzenie prírodných zdrojov - jeho trvalo udržateľný rozvoj v smere ochrany prírodných zdrojov, ...
LTT1 event - The Netherlands, as the cradle of horticulture, offers the largest selection in the field of management of the development of new varieties due to its specificity - the small size of the country, large population, water engineering, and the limitation of natural resources - its sustainable ...