Mäsiar

Základné údaje: 3 - ročný učebný odbor, končiaci záverečnou skúškou a výučným listom, pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • úspešné ukončenie 9. ročníka Základnej školy,
 • bez prijímacích skúšok,
 • výberové konanie s ohľadom na prospech a správanie na Základnej škole,
 • profesijný záujem žiaka

Uplatnenie absolventa:

 • absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v mäsiarskej výrobe, na bitúnkoch a v predajniach mäsa, mäsiarskych alebo gastronomických prevádzkach,
 • ovláda príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb,
 • vie pracovať podľa určených technologických postupov, dodržiavať platné receptúry a normy,
 • dokáže kontrolovať a obsluhovať stroje a strojné zariadenia v mäsopriemysle, 
 • uplatní sa vo veľkovýrobných podmienkach, stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších službách, 
 • absolvent môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu príslušného zamerania na našej škole, a tým získať maturitné vysvedčenie

Dokumenty na stiahnutie

Video

Mäsiar

Učebný odbor - mäsiar