FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ ONLINE

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Je základnou kompetenciou rozumieť finančným produktom, službám, ktoré poskytuje trh a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho osobného a rodinného života. Označujeme ňou stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické a finančné prostredie.

Absolvent strednej školy by mal byť schopný:

 •  nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, 
 • poznať základné pravidlá riadenia financií, 
 • rozoznávať riziká v riadení financií, 
 • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, 
 • rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, 
 • efektívne používať finančné služby, 
 • plniť svoje finančné záväzky, zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok, 
 • porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny, podniku, 
 • hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi dobej praxe 
 • porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach, orientovať sa v oblasti finančného trhu (Národná banka Slovenska, komerčné banky, poisťovne, finanční sprostredkovatelia a ostatné finančné inštitúcie), 
 • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať, 
 • ovládať práva, povinnosti, klady a riziká osoby fungujúcej ako podnikateľ.

Témy NŠFG 1.2 sú súčasťou všetkých našich ŠkVP a sú vhodne zapracované v učebných osnovách a následne v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch všeobecno-vzdelávacích a hlavne odborných predmetov.

V súvislosti s koronavírusom nastala pre všetkých žiakov, študentov a samozrejme aj pre nás pedagógov nová situácia. Kompetentné inštitúcie, školy aj jednotliví pedagógovia hľadajú spôsoby, ako čo najefektívnejšie pokračovať vo výuke. Riešenie ponúkajú moderné technológie.

Pre mnohých učiteľov našej školy táto forma výučby nie je žiadna novinka a v špecifických situáciách – vyučovanie externistov a študentov s IŠP alebo napríklad pri dlhodobej absencii žiakov už niekoľko rokov aktívne využívame rôzne formy dištančného vzdelávania. Aj touto formou chcem dať do pozornosti, že viacero študijných materiálov – pracovné zošity, listy a testy pre jednotlivé študijné a učebné odbory v oblasti vzdelávania FG je tu dlhodobo dostupné / v sekcii Cez finančné hry do reálneho života/ a možno ich využiť na prácu a neskôr aj na hodnotenie študentov v tejto situácii.

Vzdelávanie v oblasti FG v tejto ťažkej situácii je o to naliehavejšie, že všetci budeme musieť riešiť finančné záležitosti a priority ako rozumní a zodpovední spotrebitelia pre lepšiu budúcnosť nás všetkých.

Ing. Ľubica Krpelanová, koordinátor FG

https://www.hyperfinancie.sk/magazin/test-financnej-gramotnosti/

 https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/test-financnej-gramotnosti-zistite-ako-orientujete-vo-svete-penazi.html

 https://www.brigada.sk/online-vzdelavacie-kurzy-pre-brigadnikov-zadarmo/kurz/financna-gramotnost

 https://www.brigada.sk/simulator-pracovneho-pohovoru-pre-brigadnika

 https://www.cpps.sk/index.php/kurzy-pre-verejnost-bratislava/financne-vzdelavanie-financie/kurz-financna-gramotnost

 http://www.nds.sk/programy-detail/europsky-kviz-o-peniazoch/

 https://registre.nbs.sk/formulare/kvizfg/?id=PUBLIC#!

 https://www.dfg.sk/testy

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31