Elektronizácia učebných osnov – nevyhnutnosť modernej školy

opv   age  logo eu

Stredná odborná škola Pruské  bola úspešná v rámci výzvy na predkladanie projektov

pre Operačný program VZDELÁVANIE:

Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1  Premena tradičnej školy na modernú

 

Strednej odbornej škole v Pruskom bol schválený nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na projekt „ELEKTRONIZÁCIA UČEBNÝCH OSNOV – nevyhnutnosť modernej školy“, kód projektu ITMS: 26110130144.  

 

Projekt bol realizovaný v termíne október 2009 – júl 2011.

 

Bol  financovaný 85 % podiel EÚ, 10 %   podiel Štátny rozpočet  a 5 % zdroje Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pozostával zo 7 aktivít, do ktorých boli zapojení žiaci našej školy v počte 119 študentov a 22 zamestnancov školy ( pedagogických pracovníkov).

 

Hlavným zámerom projektu bola modernizácia vyučovacieho procesu a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti tejto modernizácie pre ďalšie generácie žiakov a absolventov školy. Škola vychováva budúcich odborníkov a špecialistov, patrí teda medzi prvoradé inštitúcie, v ktorých je nevyhnutné implementovať nové formy vzdelávania, poskytovať najnovšie informácie, vzdelávacie metódy, čo sa netýka len žiakov, ale samozrejme predovšetkým samotných pedagogických pracovníkov. Títo potom sprostredkujú ďalšie šírenie a rozvíjanie vzdelanostnej úrovne žiakov. Preto práve oni by mali disponovať najaktuálnejšími informáciami a poznatkami o tom, aké sú momentálne kladené požiadavky na úroveň vzdelania.

 

Pre cieľové skupiny boli pripravené také vzdelávacie aktivity, ktoré sa zameriavajú na novú formu vzdelávania e-learning (elektronické vzdelávanie, výučba cudzích jazykov a samotnú transformáciu predmetu „Úvod do sveta práce“ do elektronickej formy a jeho následnú analýzu).

fot

E-learning je veľmi efektívny a nenahraditeľný systém elektronického vzdelávania v spôsobe využitia, ale hlavne pre jeho neoceniteľnú kvalitu, detailne prepracovaný a veľmi zaujímavý systém samotného učenia sa a možnosti kedykoľvek si znova precvičiť ktorékoľvek požadované učivo.

 

Realizáciou projektu bolo dosiahnuť trvalú zmenu v spôsobe vzdelávania na škole.

Závery a výstupy z realizovaného projektu boli zakomponované do školského vzdelávacieho programu a tým aj do školskej praxe, čím sa zabezpečí udržateľnosť a dlhodobá efektivita vytýčených cieľov projektu.

 

Výsledky projektu boli prezentované na záverečnom workshope, ktorý sa uskutočnil dňa 15.06.2011, o 15,00 hod.v priestoroch SOŠ v Pruskom, na ktorý boli pozvaní študenti a zamestnanci školy, pedagogickí zamestnanci iných stredných škôl a široká verejnosť.


Dokumenty na stiahnutie