Školenie - Externá spätná väzba modelu CAF

 

 

Termín konania

Miesto konania

Cieľová skupina

21.12.2020

Stredná odborná škola Pruské

Online MS Teams

Garant, metodik, členovia CAF tímu

 

Kľúčové obsahové zameranie školenia:

  • Ciele a princípy Externej spätnej väzby modelu CAF
  • Piliere Externej spätnej väzby modelu CAF a dotazníky hodnotenia
  • Priebeh hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF

Školiteľ: Ing. Pavel Večeřa 

 

Program školenia

 

08.30 – 09.00    Úvod, Rekapitulácia, čo sa udialo od schválenia Akčného plánu zlepšovania počas fázy zlepšovania (zhodnotenie metodikom a členmi CAF tímu)

09.00 – 12.30    Podstata, ciele a princípy ESV

                          Piliere ESV, Dotazníky a metodika bodového hodnotenia

12.30 – 13.00    Obed

13.00 – 16.30    Hodnotenie dotazníkov k pilierom 1 až 3

                          Opis implementácie modelu CAF

                          Priebeh hodnotenia ESV

16.30 – 17.00    Záverečná diskusia