Model CAF - 1. etapa

Model CAF je nástrojom komplexného manažérstva kvality, ktorý je založený na predpoklade, že výnimočné výsledky dosiahnuté v organizačnej výkonnosti, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti je možné dosiahnuť prostredníctvom vodcovstva s jasnou stratégiou a plánovaním, zamestnancami, partnerstvami, zdrojmi a procesmi. Model CAF je verejne prístupný a bezplatne poskytnutý ako jednoduchý nástroj na aplikáciu, ktorý pomáha organizáciám verejného sektora v rámci celej Európy implementovať techniky manažérstva kvality s cieľom zlepšiť výkonnosť. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne blízky hlavným nástrojom komplexného manažérstva kvality, prispôsobený organizáciám verejného sektora berúc do úvahy ich špecifiká.

Riaditeľka SOŠ Pruské na základe predchádzajúcich skúseností so zapojením sa do procesu samohodnotenia prostredníctvom modelu CAF v roku 2014 privítala možnosť spolupráce s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci projektu pod názvom „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ realizovaného prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa na realizáciu samohodnotenia Strednej odbornej školy Pruské. Od samotného samohodnotenia riaditeľka ako aj ostatní zamestnanci očakávali základné informácie o efektívnosti činnosti školy ako vzdelávacej inštitúcie, zamestnávateľa, partnera. Na základe výsledkov samohodnotenia sa budú prijímať opatrenia a stratégie na zlepšenie slabých stránok a zároveň udržateľnosti už osvedčených efektívnych činností. Výsledky samohodnotenia považuje vedenie školy za významnú informáciu pre efektívnejšie uplatňovanie sa v konkurenčnom prostredí vzdelávacích inštitúcií, zvyšovanie atraktivity potenciálnych žiakov ako aj zvyšovanie celkového renomé školy. Rozhodnutie zapojenia sa do samohodnotenia bolo prejednané na gremiálnej porade  vedenia školy, na ktorej sa stanovili kritériá pre výber členov CAF tímu ako aj harmonogram samohodnotenia. Vybraným členom bol následne vystavený menovací dekrét, ktorý obdržali na úvodnom stretnutí. Informácia o zapojení sa do samohodnotenia bola oznámená nielen zriaďovateľovi, ktorý vystavil menovací dekrét riaditeľke SOŠ Pruské ale aj verejnosti prostredníctvom webovej stránky. Po zostavení CAF tímu bol metodikom vypracovaný komunikačný plán samohodnotenia s ktorým boli predložený členom CAF  a následne uverejnený na stránke školy.  Proces samohodnotenia bol komunikovaný so zamestnancami a žiakmi školy prioritne prostredníctvom spolupráce pri samotnom samohodnotení. Na základe stanovených kritérií bol zostavený 11 členný CAF tím v ktorom boli zastúpené všetky organizačné úseky  školy, zároveň si pri výbere členov prihliadalo na ich agilnosť, chuť pracovať nad rámec pracovných povinností ako aj ich vnímanie v prostredí školy či už kolegami alebo žiakmi. Úlohy tímu sú jasne stanovené v menovacích dekrétoch jednotlivých členov. Na prvom stretnutí CAF tímu boli rozdelené zodpovednosti za jednotlivé kritériá samohodnotiacej správy, pričom jednotliví členovia tímu mali zabezpečenú súčinnosť zamestnancov, ktorý nimi boli oslovení. Zároveň sa jednotlivé spracované časti samohodnotiacej správy pripomienkovali aj v rámci členov tímu.V zmysle harmonogramu samohodnotenia boli organizované školenia v plnej súčinnosti s pracovníkmi Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Školenia prebiehali pod vedením školiteľa Ing. Pavla Večeřu, ktorý bol výraznou oporou pri objasňovaní problematiky samohodnotenia, jeho podstatou a úlohou. Pod jeho vedením CAF tím spracoval   samohodnotiacu správu. Zodpovedaním na jednotlivých otázok v desiatich kritériách samohodnotenia získala škola základné odpovede na kvalitu činnosti v oblasti vzdelávania, vnímania školy zainteresovanými stranami a v neposlednom rade odpovede na to, čo je nutné zlepšiť tak, aby škola bola schopná úspešne plniť stanovené ciele. Odpovede na otázky vyplývajúce z jednotlivých kritérií čerpal CAF tím nielen z vlastného vnímania školy a jej činnosti ale aj komunikácie so zamestnancami, žiakmi, zainteresovanými stranami ako aj z dostupných databáz a vnútorných legislatívnych rámcov zavedených v organizácii. Vykonaním samohodnotenia získal CAF tím obraz o efektívnosti činnosti školy. Boli identifikované silné a slabé stránky na základe čoho môže vedenie školy pristúpiť k opatreniam na zlepšenie čo je nasledujúci krok v danom procese zlepšovania. Samohodnotiaca správa bola posúdená externou komisiou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR- jednotlivé kritéria boli vyhodnotené v zmysle medzinárodného hodnotiaceho systému a SOŠ Pruské bolo za samohodnotiacu prácu pridelených  192 bodov.  V zmysle schváleného harmonogramu CAF tím školy pokračuje ďalej vo svojej činnosti – v skúčasnosti má spracovaný plán zlepšovania vrámci jednotlivých hodnotiacich kritérií.  Budeme radi ak sa k nám pridáte a stanete sa súčasťou tímu zlepšovania jednotlivých procesov, činností, postupov , prístupov na SOŠ Pruské.

Spracovala : Ing. Janka Fedorová

                   Ing. Valéria  Hlúbiková


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30