Erasmus KA2 - Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK

Názov projektu: Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060773

 

Cieľom projektu je vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách.

Hlavný cieľ v sebe zahŕňa čiastkové ciele v podobe prispôsobenia vzdelávacieho kurikula v zapojených štátoch z dôvodu mobility študentov a pedagogických zamestnancov v systéme OVP formou vy tvorenia komplexného e-lerningového vzdelávacieho materiálu pre predmet agromechatronika. Posilní sa samotná kvalita škôl, učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti výstupov učenia potrebné pre trh práce. Študenti si zvýšia medzikulturálne a jazykové schopnosti, nadviažu spoluprácu so zahraničnými učiteľmi a študentmi.

Projekt je v danej oblasti jedinečný a inovatívny, nakoľko zastreší oblasť vzdelávania, kde inovácie postupujú razantnými krokmi vpred a doplní chýbajúcu odbornú literatúru. Projekt bude rozvinutý v dvoch oblastiach. Jednou z nich je zvýšenie kvality, čo sa týka  metodológie vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy. Druhou oblasťou je prepojenie vyučovacieho procesu so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania.

Partnerstvo v projekte tvorí 5 partnerov:

 SOŠ Pruské – koordinátor projektu. Od roku 2017 vyučuje na škole študijný experimentálny odbor agromechatronik.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, ktorý je odborným garantom vzdelávania s prepojením priamo na výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky.

ŠIOV  Bratislava – odborný garant pre odborné vzdelávanie na Slovensku.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – stredná škola podobného zamerania.

Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko – zabezpečuje výučbu v systéme duálneho vzdelávania .

Partnerstvo v projekte má nadnárodný charakter, výsledkom projektu bude výučbový materiál postavený aj na e-learningovej platforme, ktorý bude využiteľný u jednotlivých partnerov, čím sa dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií v jednotlivých krajinách. Počas projektu sa vytvoria nové učebné texty (e- kniha), zameraná na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale aj elektronickej forme dostupné  ako pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy, ale aj žiakov daného odboru. Učebnica sa bude využívať pri výučbe odborných predmetov – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve, technológia opráv poľnohospodárskej techniky, strojníctvo, strojárska technológia a agromechatronika.

Pri vypracovaní odborných textov budú využité dlhodobé praktické  skúsenosti ľudí z praxe, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. Pri písaní učebných textov budeme spolupracovať s partnermi, ktorí majú v danej oblasti skúsenosti. Táto učebná pomôcka pomôže učiteľom, majstrom odbornej výchovy zorientovať sa v danej problematike, ktorá na Slovensku je zatiaľ veľmi málo dostupná a zároveň – keďže bude preložená do ďalších jazykov poskytne kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie – nielen vzdelávacie, ale aj firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Bude slúžiť v rámci celoživotného vzdelávania aj pre zamestnancov týchto firiem.


Od decembra 2019 Stredná odborná škola Pruské v spolupráci so svojimi partnermi AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, ŠIOV  Bratislava, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město a Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko pracuje na  výučbovom materiály, ktorý je  postavený aj na e-learningovej platforme. Počas projektu sa tvoria nové učebné texty (e- kniha), zamerané na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale aj elektronickej forme dostupné  ako pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy, ale aj žiakov daného odboru. Táto kniha bude k dispozícii v troch jazykoch a to v slovenskom, českom a nemeckom.

V septembri 2020 bol vytvorený propagačný materiál rollap a leták, ktoré podávajú základné informácie o projekte a týmto spôsobom informujú širokú verejnosť o prebiehajúcom projekte.

Učitelia odborných predmetov zapojených stredných škôl a zamestnanci  AGRIONu  vypracovávajú učebný materiál - kapitoly, z ktorých bude vytvorená tlačená a elektronická kniha. Okrem učebného materiálu – písaný text a obrázky, jednotlivé kapitoly pozostávajú aj zo záverečného testu, na ktorom si žiak precvičí získané vedomosti a učiteľ má zároveň spätnú väzbu, ako bola daná problematika zvládnutá a pochopená žiakom.

Práca na knihe pokračuje aj v tejto ťažkej pandemickej situácii. Tvorcovia učebných textov vypracovali všetky predpísané kapitoly. Nasleduje fáza prekladu jednotlivých kapitol do jazuku českého, nemeckého a slovenského. Preložené sú už kapitoly:

  • Kapitoly v Slovenskom jazyku – 1,2,3,4,5,6,7 a 10
  • Kapitoly v nemeckom jazyku – 2,3,4,5,6,7,8
  • Kapitoly v ČR – 6 a 9

Okrem prekladov kapitol do predpísaných jazykov, tvorcovia učebných materiálov majú za úlohu prečítať a následne pripomienkovať kapitoly partnerov. Tento bod je dôležitý z hľadiska obsahu, terminológie a aktuálnosti.

ŠIOV  Bratislava vypracováva „Príručku pre užívateľa“, ktorá bude slúžiť ako pomôcka  pre lepšiu manipuláciu z e- bookom.

Po vytvorení e- booku jednotlivými projektovými partnermi, sa elektronický učebný materiál bude testovať v školách, ktoré sú zapojené do projektu (SOŠ Pruské, Strědní odborná skola a Gymnázium Staré Město a Landw.Fachsule Burgkirchen) so študentmi odboru agromechatronik, ale aj  študentmi podobného technického zamerania. Ďalšími partnermi, ktorí sa budú podieľať na intelektuálnom výstupe budú asociovaný partneri a  budú to dve slovenské školy, ktoré majú schválený a zaradený do siete experimentálny odbor agromechatronik : Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota a Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou. Na výstupe sa bude podieľať približne 100 študentov.

Úlohou testovania e-knihy študentmi škôl je získanie adekvátnych informácii o zrozumiteľnosti, nadväznosti a pochopiteľnosti vytvoreného učebného materiálu.  

Z dôvodu COVID-  19 sme v rámci projektu neabsolvovali  pracovné mítingy u jednotlivých partnerov. Tieto boli naplánované od septembra 2021 do mája 2022.

Čakajú nás ešte dve aktivity.

V októbri 2021 návšteva Landw. Fachschule Burgkirche v Rakúsku -   C1–  Prenos informácii – teória/prax, ktorej úlohou je získavanie pracovných skúseností s novými  typmi mechanizačných strojov. Počas vzdelávacej aktivity budú mať učitelia a majstri OVP možnosť zúčastniť sa ukážok a praktického prevedenia jednotlvých demoštračných modelov a strojov.

V decembri 2021 učitelia, majstri OVP ako aj tréneri združenia Agrión absolvujú školenia a testovanie učebných materiálov:

  • e-knihy a testy
  • posudzovanie obrázkov a schém na základe    metodickej príručky.

Výcvik bude prebiehať v učebni – zabezpečí sa, aby každý zúčastnení získal dostatočné vedomosti, zručnosti a kompetencie, vrátane praktických skúseností, ako pracovať s učebnými materiálmi, ktoré budú uložená na e- learningovej platforme. Aktivitu zabezpečuje AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.


Práca na jednotlivých kapitolách e- booku – aktivita O1.

Všetky kapitoly e-booku sú vypracované. Momentálne prebieha preklad jednotlivých kapitol. Prehľad prekladov:

  • kapitoly v slovenskom jazyku – 1,2,3,4,5,6,7,9 a 10, chýba preklad kap. 8 od

            rakúskeho partnera

  • kapitoly v nemeckom jazyku – 2,3,4,5,6,7,8 a dokončuje sa kapitola 10, ešte sa musí

            preložiť kap. 1 a kap.9. Kap. č.9 do nemeckého jazyka prekladá český partner

  • kapitoly v českom jazyku – 6 a 9 – ostané kapitoly do českého jazyka prekladá český

            partner

Práca na aktivite O2, ktorou je Príručka pre používateľov – zodp. za vypracovanie príručky je ŠIOV Bratislava ( Ing. Majerníková).

Vypracované sú :

-        kapitola č. 4 – Elektrika a elektronika

-        kapitola č. 3 – Prevody.

Jednotlivé kapitoly a aj príručka pre užívateľov musí byť dokončená do novembra 2021, nakoľko sa v decembri 2021 koná aktivita C2 – Vzdelávanie - školiace podujatia pre zamestnancov, ktoré organizuje Združenie dodávateľov  pôdohospodárskej techniky v SR – Agrion.

Riaditeľ Mgr. Chromek z SOŠ a Gymnázium Staré Město navrhol medzinárodné stretnutie v ČR v dňoch 8.9.-10.9.2021.

Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 bola podaná žiadosť o predĺženie projektu. Žiadosť  nám bola schválená, projekt sa predlžuje o 9 mesiacov – do 31.8.2022.

Čerpanie finančných prostriedkov prebieha priebežne podľa harmonogramu.

Spracovala:                                                                                                           

Ing. Ľubica Lašová

Publicita našich partnerov v projekte:

https://www.sosgsm.cz/novy-potencial-rozvoje-agrosektoru-agromechatronik 

https://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-projekty/projekt-agromechatronik/

https://agrion.sk/agromechatronik/

https://www.ooe-landwirtschaftsschulen.at/200_DEU_HTML.htm

 
Nadnárodné stretnutie na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Bratislava V rámci projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ sa v dňoch 06.07. -07.07.2022 uskutočnilo piate Nadnárodné stretnutie na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Bratislava, na ktorom sa zúčastnili všetci partneri projektu.
Prečo agromechatronik...... Prečo agromechatronik...... Lebo Priemysel 4.0 umožňuje organizáciám získať nové konkurenčné výhody. Dňa 22.6.2022 sa v krásnom prostredí Slovenského technického múzea - Múzeum Solivar, Prešov uskutočnila - Sektorová konferencia na tému Autonómna technika, presné navádzanie a robotika v ...
Nadnárodné stretnutie v partnerskej škole LWS Burgkirchen V rámci projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ sa v dňoch 28.3.2022 – 29.3.2022 uskutočnilo štvrté Nadnárodné stretnutie v partnerskej škole LWS Burgkirchen.
 Nadnárodne projektové stretnutie V dňoch 8.9.- 9.9.2021 sa uskutočnilo nadnárodne projektové stretnutie v rámci projektu pod názvom „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ v SOŠaG Staré Město.
Inštruktážne semináre k príprave prihlášok KA2 Dňa 24.01.2020 sa v Bratislave uskutočnil inštruktážny seminár – kľúčová akcia 2- k príprave prihlášok k Výzve 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+, ktorý viedla p.Paveleková. V rámci tohto inštruktážneho semináru Ing. Janka Fedorová, riaditeľka SOŠ Pruské prezentovala ...

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30