Erasmus KA2 - Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK

Názov projektu: Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060773

 

Cieľom projektu je vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách.

Hlavný cieľ v sebe zahŕňa čiastkové ciele v podobe prispôsobenia vzdelávacieho kurikula v zapojených štátoch z dôvodu mobility študentov a pedagogických zamestnancov v systéme OVP formou vy tvorenia komplexného e-lerningového vzdelávacieho materiálu pre predmet agromechatronika. Posilní sa samotná kvalita škôl, učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti výstupov učenia potrebné pre trh práce. Študenti si zvýšia medzikulturálne a jazykové schopnosti, nadviažu spoluprácu so zahraničnými učiteľmi a študentmi.

Projekt je v danej oblasti jedinečný a inovatívny, nakoľko zastreší oblasť vzdelávania, kde inovácie postupujú razantnými krokmi vpred a doplní chýbajúcu odbornú literatúru. Projekt bude rozvinutý v dvoch oblastiach. Jednou z nich je zvýšenie kvality, čo sa týka  metodológie vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy. Druhou oblasťou je prepojenie vyučovacieho procesu so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania.

Partnerstvo v projekte tvorí 5 partnerov:

 SOŠ Pruské – koordinátor projektu. Od roku 2017 vyučuje na škole študijný experimentálny odbor agromechatronik.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, ktorý je odborným garantom vzdelávania s prepojením priamo na výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky.

ŠIOV  Bratislava – odborný garant pre odborné vzdelávanie na Slovensku.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – stredná škola podobného zamerania.

Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko – zabezpečuje výučbu v systéme duálneho vzdelávania .

Partnerstvo v projekte má nadnárodný charakter, výsledkom projektu bude výučbový materiál postavený aj na e-learningovej platforme, ktorý bude využiteľný u jednotlivých partnerov, čím sa dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií v jednotlivých krajinách. Počas projektu sa vytvoria nové učebné texty (e- kniha), zameraná na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale aj elektronickej forme dostupné  ako pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy, ale aj žiakov daného odboru. Učebnica sa bude využívať pri výučbe odborných predmetov – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve, technológia opráv poľnohospodárskej techniky, strojníctvo, strojárska technológia a agromechatronika.

Pri vypracovaní odborných textov budú využité dlhodobé praktické  skúsenosti ľudí z praxe, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. Pri písaní učebných textov budeme spolupracovať s partnermi, ktorí majú v danej oblasti skúsenosti. Táto učebná pomôcka pomôže učiteľom, majstrom odbornej výchovy zorientovať sa v danej problematike, ktorá na Slovensku je zatiaľ veľmi málo dostupná a zároveň – keďže bude preložená do ďalších jazykov poskytne kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie – nielen vzdelávacie, ale aj firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Bude slúžiť v rámci celoživotného vzdelávania aj pre zamestnancov týchto firiem.


Od decembra 2019 Stredná odborná škola Pruské v spolupráci so svojimi partnermi AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, ŠIOV  Bratislava, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město a Landw.Fachschule Burgkirchen Rakúsko pracuje na  výučbovom materiály, ktorý je  postavený aj na e-learningovej platforme. Počas projektu sa tvoria nové učebné texty (e- kniha), zamerané na odbornú problematiku pre odbor agromechatronik, ktoré budú v tlačenej, ale aj elektronickej forme dostupné  ako pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy, ale aj žiakov daného odboru. Táto kniha bude k dispozícii v troch jazykoch a to v slovenskom, českom a nemeckom.

V septembri 2020 bol vytvorený propagačný materiál rollap a leták, ktoré podávajú základné informácie o projekte a týmto spôsobom informujú širokú verejnosť o prebiehajúcom projekte.

Učitelia odborných predmetov zapojených stredných škôl a zamestnanci  AGRIONu  vypracovávajú učebný materiál - kapitoly, z ktorých bude vytvorená tlačená a elektronická kniha. Okrem učebného materiálu – písaný text a obrázky, jednotlivé kapitoly pozostávajú aj zo záverečného testu, na ktorom si žiak precvičí získané vedomosti a učiteľ má zároveň spätnú väzbu, ako bola daná problematika zvládnutá a pochopená žiakom.

Práca na knihe pokračuje aj v tejto ťažkej pandemickej situácii. Tvorcovia učebných textov vypracovali všetky predpísané kapitoly. Nasleduje fáza prekladu jednotlivých kapitol do jazuku českého, nemeckého a slovenského. Preložené sú už kapitoly:

  • Kapitoly v Slovenskom jazyku – 1,2,3,4,5,6,7 a 10
  • Kapitoly v nemeckom jazyku – 2,3,4,5,6,7,8
  • Kapitoly v ČR – 6 a 9

Okrem prekladov kapitol do predpísaných jazykov, tvorcovia učebných materiálov majú za úlohu prečítať a následne pripomienkovať kapitoly partnerov. Tento bod je dôležitý z hľadiska obsahu, terminológie a aktuálnosti.

ŠIOV  Bratislava vypracováva „Príručku pre užívateľa“, ktorá bude slúžiť ako pomôcka  pre lepšiu manipuláciu z e- bookom.

Po vytvorení e- booku jednotlivými projektovými partnermi, sa elektronický učebný materiál bude testovať v školách, ktoré sú zapojené do projektu (SOŠ Pruské, Strědní odborná skola a Gymnázium Staré Město a Landw.Fachsule Burgkirchen) so študentmi odboru agromechatronik, ale aj  študentmi podobného technického zamerania. Ďalšími partnermi, ktorí sa budú podieľať na intelektuálnom výstupe budú asociovaný partneri a  budú to dve slovenské školy, ktoré majú schválený a zaradený do siete experimentálny odbor agromechatronik : Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota a Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou. Na výstupe sa bude podieľať približne 100 študentov.

Úlohou testovania e-knihy študentmi škôl je získanie adekvátnych informácii o zrozumiteľnosti, nadväznosti a pochopiteľnosti vytvoreného učebného materiálu.  

Z dôvodu COVID-  19 sme v rámci projektu neabsolvovali  pracovné mítingy u jednotlivých partnerov. Tieto boli naplánované od septembra 2021 do mája 2022.

Čakajú nás ešte dve aktivity.

V októbri 2021 návšteva Landw. Fachschule Burgkirche v Rakúsku -   C1–  Prenos informácii – teória/prax, ktorej úlohou je získavanie pracovných skúseností s novými  typmi mechanizačných strojov. Počas vzdelávacej aktivity budú mať učitelia a majstri OVP možnosť zúčastniť sa ukážok a praktického prevedenia jednotlvých demoštračných modelov a strojov.

V decembri 2021 učitelia, majstri OVP ako aj tréneri združenia Agrión absolvujú školenia a testovanie učebných materiálov:

  • e-knihy a testy
  • posudzovanie obrázkov a schém na základe    metodickej príručky.

Výcvik bude prebiehať v učebni – zabezpečí sa, aby každý zúčastnení získal dostatočné vedomosti, zručnosti a kompetencie, vrátane praktických skúseností, ako pracovať s učebnými materiálmi, ktoré budú uložená na e- learningovej platforme. Aktivitu zabezpečuje AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.


Práca na jednotlivých kapitolách e- booku – aktivita O1.

Všetky kapitoly e-booku sú vypracované. Momentálne prebieha preklad jednotlivých kapitol. Prehľad prekladov:

  • kapitoly v slovenskom jazyku – 1,2,3,4,5,6,7,9 a 10, chýba preklad kap. 8 od

            rakúskeho partnera

  • kapitoly v nemeckom jazyku – 2,3,4,5,6,7,8 a dokončuje sa kapitola 10, ešte sa musí

            preložiť kap. 1 a kap.9. Kap. č.9 do nemeckého jazyka prekladá český partner

  • kapitoly v českom jazyku – 6 a 9 – ostané kapitoly do českého jazyka prekladá český

            partner

Práca na aktivite O2, ktorou je Príručka pre používateľov – zodp. za vypracovanie príručky je ŠIOV Bratislava ( Ing. Majerníková).

Vypracované sú :

-        kapitola č. 4 – Elektrika a elektronika

-        kapitola č. 3 – Prevody.

Jednotlivé kapitoly a aj príručka pre užívateľov musí byť dokončená do novembra 2021, nakoľko sa v decembri 2021 koná aktivita C2 – Vzdelávanie - školiace podujatia pre zamestnancov, ktoré organizuje Združenie dodávateľov  pôdohospodárskej techniky v SR – Agrion.

Riaditeľ Mgr. Chromek z SOŠ a Gymnázium Staré Město navrhol medzinárodné stretnutie v ČR v dňoch 8.9.-10.9.2021.

Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 bola podaná žiadosť o predĺženie projektu. Žiadosť  nám bola schválená, projekt sa predlžuje o 9 mesiacov – do 31.8.2022.

Čerpanie finančných prostriedkov prebieha priebežne podľa harmonogramu.

Spracovala:                                                                                                           

Ing. Ľubica Lašová

Publicita našich partnerov v projekte:

https://www.sosgsm.cz/novy-potencial-rozvoje-agrosektoru-agromechatronik 

https://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-projekty/projekt-agromechatronik/

https://agrion.sk/agromechatronik/

https://www.ooe-landwirtschaftsschulen.at/200_DEU_HTML.htm

 
Nadnárodné stretnutie v partnerskej škole LWS Burgkirchen V rámci projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ sa v dňoch 28.3.2022 – 29.3.2022 uskutočnilo štvrté Nadnárodné stretnutie v partnerskej škole LWS Burgkirchen.
 Nadnárodne projektové stretnutie V dňoch 8.9.- 9.9.2021 sa uskutočnilo nadnárodne projektové stretnutie v rámci projektu pod názvom „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ v SOŠaG Staré Město.
Inštruktážne semináre k príprave prihlášok KA2 Dňa 24.01.2020 sa v Bratislave uskutočnil inštruktážny seminár – kľúčová akcia 2- k príprave prihlášok k Výzve 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+, ktorý viedla p.Paveleková. V rámci tohto inštruktážneho semináru Ing. Janka Fedorová, riaditeľka SOŠ Pruské prezentovala ...

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30