Duálne vzdelávanie je SKĹBENÍM VEDOMOSTÍ SO ZRUČNOSŤAMI a poznatkov s praxou

Na druhej strane však treba vní­mať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investo­rov, firmy. Ich najcennejším ka­pitálom sú kvalitní ľudia.

Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi zna­mená výučbu pre zamestnanie, a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestná­vateľov. Preto je systém duálneho vzdelávania krok k úspechu a vý­zva na odstránenie súčasného hendikepu. Za ten je potrebné po­važovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia.

 

VÝNIMOČNOSŤ V PARTNERSTVE

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára part­nerský vzťah medzi zamestná­vateľom  a žiakom, ktorý je defi­novaný vo forme učebnej zmluvy. Tá upravuje práva a povinnos­ti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom sys­tému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a ko­ordináciu odborného vzdeláva­nia žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE DÁVA CENNÉ SKÚSENOSTI

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vyko­náva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučo­vania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má za­mestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedče­nie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná or­ganizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom usku­točňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie. Osvedčenie oprávňuje za­mestnávateľa poskytovať prak­tické vyučovanie žiakom, s kto­rými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 záko­na č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duál­nom vzdelávaní podľa § 16 záko­na č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

ZÁZEMIE PRE ŽIAKOV

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučova­nie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripra­venosť poskytovať praktické vy­učovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbor­nom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozu­mie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súla­de so štátnym vzdelávacím pro­gramom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných čin­ností, na ktoré sa žiak pripra­vuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktív­nej práce určenom zamestná­vateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie slu­žieb zákazníkovi a pod.), pri­čom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú orga­nizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plá­nov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdeláva­nia. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Od­borná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet štu­dijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Prak­tické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v kto­rých žiak získa iba maturitné vy­svedčenie.

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povo­lania plne zodpovedajú požiadav­kám zamestnávateľa

PREČO SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA?

Zamestnávatelia si na uvedenú otázku môžu odpovedať takto:

✔ ide o zisk vyššej odbornosti zamestnancov

✔ získanie možnosti vyberať si nových kvalitných zamestnancov

✔ zvýšenie stability firmy

✔ zvýšenie záujmu nových odberateľov

✔ zvýšenie zisku firmy

✔ zvýšenie lojality zamestnancov

✔ šetrenie nákladov na nábor zamestnancov

✔ šetrenie nákladov na rekvalifikáciu zamestnancov

✔ zníženie fluktuácie zamestnancov

✔ zlepšenie pracovných návykov zamestnancov

✔ zlepšenie imidžu firmy a firemnej kultúry

http://www.dualnysystem.sk/Documents/15-03-2017/SDV_letak_new_03.pdf

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28