Pedagogickí a odborní zamestnanci

Funkcia/aprobácia triednictvo 
Ing. Janka Fedorová riaditeľka SOŠ  II.Updca
Ing. Ľubica Lašová zastupkyňa riaditeľky školy, ekonomické predmety  III.Pex
Ing. Jozef Hudec zástupca riaditeľky školy, odborné predmety živočíšnej výroby  III.Uzdca
Ing. Andrea Babejová odborné predmety živočíšnej výroby - kynológia
Ing. Stanislav Bartek anglický jazyk I.A
Ing. Iveta Bieliková, Mgr. náboženská vychova, ekonomické predmety
Mgr. Alena Brehovská vychovávateľka
Ing. František Brehovský ekonomické predmety II.F
Ing. Ferdinand Cigánik majster odborného výcviku
Mgr. Tomáš Damaška anglický jazyk I.Uzil
Ing. Júlia Drábiková odborné predmety rastlinnej výroby
Mgr. Leoš Drmola telesná a športová výchova I.F
Ing. Mária Geregová odborné predmety živočíšnej výroby I.C
Ing. Oľga Gezeová odborné predmety rastlinnej výroby, biológia II.Pex
Mgr. Janka Hajdúchová slovenský jazyk a literatúra, občianska výchova IV.A
Mgr. Róbert Hasidlo telesná a športová výchova II.Um
Ing. Ján Jánoška odborné predmety technického zamerania I.Zdca
Ing. Ivana Kirdová chémia, potravinárske odborné predmety  III.Um
Mgr. Margita Košútová slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk II.C
Ing. Alena Kováčová ekonomické predmety
Ing. Ľubica Krpelanová ekonomické predmety I.N
Ing.  Jana Kučerová majsterka odborného výcviku II.S
Ing. Ľubomíra Lichvárová odborné predmety živočíšnej výroby I.Up
Ing. Mária Lubinová, PhD. odborné predmety technického zamerania II.A
Bc. Blažena Magdíková majsterka odborného výcviku
Mgr. Andrea Martinková sociálna pedagogička
Ing. Rudolf Matejiček majster odborného výcviku, autoškola
Simona Michalíková majsterka odborného výcviku
Alica Oborčoková

majsterka odborného výcviku

Mgr. Michaela Pagáčová slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Lucia Pavlovská  majsterka odborného výcviku
Ing. Terézia Porubčanová matematika
Ing. František Prekopo majster odborného výcviku
Bc. Martina Rýgerová  majsterka odborného výcviku
Ing. Tibor Staňo majster odborného výcviku
Mgr. Erika Staňová majsterka odborného výcviku
Ing. Alena Stopková odborné predmety rastlinnej výroby I.Z
Mgr. Jana Stranovská  vychovávateľka
Ing. Katarína Svorčíková odborné predmety rastlinnej výroby II.Z
Ing. Filip Šatka odborné predmety technického zamerania, majster odborného výcviku
Mgr. Ivana Šatková  školský psychológ
Mgr. Miroslava Šlesarová matematika, geografia III.A
Mgr. Anton Štefanec školský špeciálny pedagóg
Ing. Mária Šumajová odborné predmety rastlinnej výroby, informatika III.Z
Mgr. Marika Šutriepková vychovávateľka
Bc. Anton Trnka majster odborného výcviku
Ing. Denisa Vajdíková informatika
Mgr. Barbara Vanková ekonomické predmety, anglický jazyk II.Upil
Bc. Jaroslav Zahorák majster odborného výcviku
Ing. Ján Zajac odborné predmety živočíšnej výroby
Ing. Zuzana Zajacová odborné predmety rastlinnej výroby, etická výchová III.C