Pedagogickí a odborní zamestnanci

Funkcia/aprobácia triednictvo 
Ing. Janka Fedorová riaditeľka SOŠ  I.Upil
Ing. Ľubica Lašová zastupkyňa riaditeľky školy, ekonomické predmety
Ing. Jozef Hudec zástupca riaditeľky školy, odborné predmety živočíšnej výroby  I.Um
Ing. Andrea Babejová odborné predmety živočíšnej výroby - kynológia I.Z
Mgr. Simona Backová majsterka odborného výcviku
Ing. Stanislav Bartek anglický jazyk II.A
Ing. Iveta Bieliková, Mgr. náboženská vychova, ekonomické predmety
Mgr. Alena Brehovská vychovávateľka
Ing. František Brehovský ekonomické predmety I.F
Mgr. Dáša Cibíková slovenský jazyk a literatúra, biológia I.C
Mgr. Tomáš Damaška anglický jazyk II.Uzil
Ing. Júlia Drábiková odborné predmety rastlinnej výroby
Mgr. Leoš Drmola telesná a športová výchova II.F
Ing. Mária Geregová odborné predmety živočíšnej výroby II.C
Ing. Oľga Gezeová odborné predmety rastlinnej výroby, biológia
Mgr. Janka Hajdúchová slovenský jazyk a literatúra, občianska výchova
Mgr. Róbert Hasidlo telesná a športová výchova III.Um
Ing. Ján Jánoška odborné predmety technického zamerania II.Uzdca
Ing. Ivana Kirdová chémia, potravinárske odborné predmety  I.A
Mgr. Margita Košútová slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk III.C
Ing. Alena Kováčová ekonomické predmety I.Uzdca
Ing. Ľubica Krpelanová ekonomické predmety II.N
Ing.  Jana Kučerová majsterka odborného výcviku
Ing. Ľubomíra Lichvárová odborné predmety živočíšnej výroby II.Up
Ing. Mária Lubinová, PhD. odborné predmety technického zamerania III.A
Bc. Blažena Magdíková majsterka odborného výcviku
Simona Michalíková majsterka odborného výcviku
Alica Oborčoková

majsterka odborného výcviku

Mgr. Michaela Pagáčová slovenský jazyk a literatúra III.Uv
Mgr. Lucia Pavlovská  majsterka odborného výcviku
Ing. František Prekop majster odborného výcviku
Bc. Martina Rýgerová  majsterka odborného výcviku
Ing. Tibor Staňo majster odborného výcviku
Ing. Alena Stopková odborné predmety rastlinnej výroby II.Z
Mgr. Jana Stranovská  vychovávateľka
Ing. Katarína Svorčíková odborné predmety rastlinnej výroby III.Z
Ing. Filip Šatka odborné predmety technického zamerania, majster odborného výcviku
Mgr. Miroslava Šlesarová matematika, geografia IV.A
Mgr. Anton Štefanec školský špeciálny pedagóg
Ing. Mária Šumajová odborné predmety rastlinnej výroby, informatika IV.Z
Mgr. Marika Šutriepková vychovávateľka
Bc. Anton Trnka majster odborného výcviku
Bc. Martina Turzová majsterka odborného výcviku
Ing. Denisa Vajdíková informatika
Mgr. Barbara Vanková ekonomické predmety, anglický jazyk
Bc. Jaroslav Zahorák majster odborného výcviku
Ing. Ján Zajac odborné predmety živočíšnej výroby
Ing. Zuzana Zajacová odborné predmety rastlinnej výroby, etická výchová