Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Veronika Kvasničková  (školský špeciálny pedagóg)

Kontakt: 0910 156 869

veronik.kvasnickova@gmail.com

Konzultácie sú možné

 po telefonickom dohovore kedykoľvek

Náplň práce:

 • Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a intervencie žiakom (individuálne, skupinové)
 • Poskytuje odbornú pomoc všetkým žiakom so ŠVVP
 • Sleduje psychický vývin integrovaného žiaka a sociálne vzťahy v triede, postavenie žiaka so ŠVVP v rámci kolektívu
 • Pozoruje a hodnotí žiaka v triede – jeho výkon, správanie a postavenie v triede
 • Spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
 • Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP, CŠPP
 • Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme
 • Vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
Špeciálno-pedagogické intervencie:

 • Krízová intervencia
 • Metodika učenia sa pre žiakov s VPU
 • Individuálna práca so žiakom s poruchami správania
 • Individuálne a skupinové intervencie pre žiakov so ŠVVP

 

 Spolupráca s rodičmi:

 • Poskytovať individuálne poradenstvo, rady rodičom žiakov so ŠVVP
 • Konzultácie a poradenstvo všetkým rodičom
 • Informovať rodičov o výsledkoch a správaní žiaka

 

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami, odborníkmi, učiteľmi a majstrami OV:

 • Poskytovať poradenstvo a konzultácie učiteľom a majstrom OV
 • V spolupráci s triednym učiteľom vypracovať IVVP
 • Konzultácie  a spolupráca s  psychológom, výchovným poradcom a poradenským inštitúciami CPPPaP a CŠPPaP

 

Dokumentácia:

 • Kompletizácia dokumentácie integrovaného žiaka
 • Vypracovanie IVVP v spolupráci s triednym učiteľom
 • Aktualizácia štatistických údajov o integrovaných žiakoch

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30