Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a Trenčiansky samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl uvedenými vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, zverejňuje kritériá k prijímaciemu konaniu a ostatné podmienky na prijatie žiakov na štúdium v školskom roku 2023/2024. 

 

 

                    

 

 

                      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory pre školský rok 2023/2024 Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...
Kritériá prijímacieho konania pre učebné odbory pre školský rok 2023/2024 Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...