ERASMUS K2 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ZÁHRADNÍCKY NÁVRH VONKAJŠIEHO PRIESTORU PODUJATIA

Realizáciou projektu chceme zlepšiť zabezpečenie kvality a prispôsobenie odborného a profesijného vzdelávania potrebám trhu práce a digitalizácie. Navrhneme nový, inovatívny učebný plán, trvalo udržateľný záhradnícky dizajn vonkajšieho priestoru pre podujatia s užitočným obsahom v záhradníctve, poľnohospodárstve, cestovnom ruchu a hoteliérstve.

S novými nadobudnutými zručnosťami môžu študenti zlešiť svoju zamestnateľnosť a lektori, učitelia vylepšiť dizajn nových kurzov a vyučovacích hodín. Obsah bude na voľne dostupnej e-platforme v jazykoch EN, SI, RS, NL a SK.

Absolvované činnosti budú podporovať naslednovné ciele:

  • riadenie celého manažmentu - tvorba učebných osnov, manuálu pre učiteľov a učebného obsahu - vytváranie voľne prístupnej e-platformy
  • dodatočné školenie LTT 1 pre učiteľov, ktorí tvoria obsah a aktivity spolu s pozvanými učiteľmi a študentmi z rôznych odborov
  • synergia vedomostí na rôznych úrovniach - zoom a fyzické stretnutia - testovanie obsahu/učitelia, študenti, stážisti
  • šírenie projektu: webináre, veľké fyzické podujatia, propagačné materiály

Ponúkame nové kurzy so špecifickým obsahom a možnosť získať certifikáty Europass. Projekt vytvorí interdisciplinárny modul s pridruženým učebným plánom, odporúčaniami učiteľov a učebným obsahom. Analýza dopadov ukázala dobrý potenciál pre udržateľnosť nového obsahu v rôznych systémových riešeniach: integrácia do existujúcich vzdelávacích predmetov v rámci samostatného modulu v otvorenom učebnom pláne alebo praktická príprava na pracovisku u zamestnávateľov (celý modul 5KT Europass).

Aktuálne informácie k projektu nájdete tu:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090117433766


Fotogaléria