Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave

Typ akcie: Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave

Program:  Erasmus+

Kľúčová akcia : Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Názov projektu: Nové odbornosti – nové cesty

Začiatok projektu: 01.06.2017

Koniec projektu: 31.05.2018

Partneri projektu:

Stredná odborná škola Pruské

Střední škola zemědelská a přírodovedná Rožnov pod Radhošťem

Ivan Bergh Floral School

EUROPEAN ATHENAEUM OF FLORAL ART

Faschschule fur Land – und Ernährungswirtschaft Halbenrain

Ciele projektu:

Stratégia školy smeruje k vytvoreniu strategických možností pre budovanie partnerských sietí a rozširovaniu už existujúcich, rozširovaniu medzinárodnej spolupráce do nových oblastí, k podpore medzikultúrneho dialógu a medzinárodného rozvoja v súlade s cieľmi vonkajšej politiky EU, k vyššej zamestnanosti študentov v medzinárodných podnikoch, k nadobudnutiu odborných zručností, ktoré zahŕňajú schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí, k posilneniu vzdelávania v cudzích jazykoch a k vytvoreniu multikultúrneho prostredia v mnohých pracovných oblastiach a poskytnutiu adekvátnych služieb pre účastníkov z iných kultúr.

Pre tieto dôvody je nutné vysielať učiteľov a žiakov na zahraničné mobility. Medzi hlavné aktivity  je rozšírenie možnosti účasti na mobilitách pre žiakov odboru 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka a odboru 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia. Na základe rozhovorov s partnermi s Českej republiky a Rakúska  sme sa dohodli na odborných mobilitách.

Škola v Rožňove pod Radhošťem dosahuje  vynikajúce výsledky v oblasti výučby v odbore agropodnikanie  - kynológia. Cieľom vzdelávacej mobility je získanie skúseností žiakov SOŠ so špecifickými metodikami výcviku psov podľa českého národného skúšobného poriadku pre pracovné psy, čo by zväčšilo ich výcvikové kompentencie v rámci prípravy na skúšky, resp. súťaže podľa medzinárodného skúšobného poriadku FCI, a následne tak aj ich väčšie profesijné uplatnenie psovoda po skončení školy. Českí kynológovia dosahujú výrazné úspechy  v kynologických športoch, najmä v agility, čomu sa venujú aj na Střední zemědělské a přírodovědní škole v Rožnove pod Radhoštěm a ich skúsenosti pozitívne prispejú k zvýšeniu  možnosti aplikácie týchto, vhodne modifikovaných výcvikových metód aj pri iných, nielen športových činnostiach so psom. Na SZaPŠ sa venujú aj využitím ovčiarskych psov v chove oviec, ktorého vysokou kvalitou je oblasť Valašska všeobecne známa.

Študentské stáže sú zamerané na získavanie vedomostí a zručností v rámci odbornej praxe a zmluvných parteroch školy. Česká škola v  prijme 4 žiakov z odboru agropodnikanie – kynológia a jedného učiteľa.

Rakúsko je známe vysokou úrovňou poskytovania služieb v CR a tiež sa špecializuje na vidiecky cestovný ruch. Pri porovnaní cestovného ruchu Slovenska a ostatných krajín V4 (Česka, Maďarska, Poľska) a Rakúska zistíme, že Slovensko zaostáva za okolitými krajinami vo všetkých ukazovateľoch. Najvyšší počet turistov má práve Rakúsko, pričom zahraniční dvojnásobne prevyšujú domácich turistov. Stratégia rozvoja turizmu v Rakúsku sa prioritne zameriava na päť kľúčových oblastí, ako marketing, inovácie, dotácie, infraštruktúra a podnikateľské prostredie. Predpokladom  kvalitného výstupu žiaka počas mobility je oboznámiť sa so špecifikami a odlišnosťami danej krajiny, či je to v oblasti gastronómie ( regionálna kuchyňa ), ubytovania ( výpočet ceny ubytovania, rezervácia ubytovania, jednotlivé pozície v ubytovacích službách), s jednotlivými zvykmi, tradíciami a pamiatkami v danej oblasti, legislatívnymi rozdielnosťami podnikania .

Študentské stáže sú zamerané na získavanie vedomostí a zručností v rámci odbornej praxe a zmluvných parteroch školy. Rakúska škola v prvej etape prijme dvoch učiteľov a následne 5 žiakov z odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka a jedného učiteľa.

V oblasti záhradníctva sú aktivity smerované k overeným  partnerom,  s ktorými dlhodobo spolupracujeme a taktiež k novým členom v sieti FLORNET.

Všetky nami plánované aktivity sú určené pre žiakov druhých a tretích ročníkov, ktorí sú neplnoletí a z tohto dôvodu je potrebné aby sprevádzajúca osoba -pedagóg vysielajúcej školy dohliadal na napĺňanie cieľov stanovených  v programe mobility. Zároveň aj samotný pedagóg má okrem mentorskej činnosti stanovené úlohy, ktoré bude počas svojej mobility v zahraničí napĺňať, a ktoré budú nasledne  odprezentované vo vysielajúcej škole a v prípade pozitívneho dopadu budú zapracované do školskej dokumentácie vysielajúcej školy.

Dokumenty na stiahnutie