Charta mobility IV

Názov projektu

Nové odbornosti - nové cesty IV

Názov projektu v angličtine

New skills - new roads IV

Skratka projektu

NS-NR IV

Začiatok projektu

2020-06-01

Celkové trvanie projektu (mesiace)

36 mesiacov

Koniec projektu

2023-05-31

Projekt plne kopíruje stratégiu školy v medzinárodnej oblasti, smeruje k rozširovaniu portfólia zahraničných partnerov školy. Smeruje k rozširovaniu medzinárodnej spolupráce do nových oblastí, k podpore multikulturálneho dialógu , k získavaniu a zavádzaniu inovácií v odbornom vzdelávaní a to nielen na úrovni skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ale hlavne na úrovni odborného vzdelávania študentov v jednotlivých odboroch vzdelávania.

V súlade s cieľmi vonkajšej politiky EU vedú k vyššej zamestnanosti študentov v medzinárodných podnikoch, k nadobudnutiu odborných zručností a nových inovačných postupov a trendov, ktoré zahŕňajú schopnosť pôsobiť v multikultúrnom prostredí, k posilneniu vzdelávania v cudzích jazykoch v pracovnom a bežnom živote.Taktiež sa na vlastnej skúsenosti naučia rešpektovať kultúrne rozdielnosti.

Z týchto dôvodov je dôležité , aby sa nové trendy a inovácie vo vzdelávaní neustále prenášali do praxe- u študentov do odborností, u pedagógov do skvaltňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, závádzania nových postupov a príkladov dobrej praxe do vzdelávacieho systému školy.Ďalším strategickým cieľom je rozširovanie medzinárodných sietí. Vyžaduje si to upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových kontaktov v rámci spolupráce s existujúcimi partnermi v rámci EU, ako aj v širšom medzinárodnom priestore .

Rozvoj kvality vzdelávania musí reflektovať na potreby globalizačného priemyslu 4,0 a to aj v oblasti poľnohospodárstva -prioritne v odbornom vzdelávaní, v rozvoji jazykových kompetencií, v schopnosti adaptovať sa v rôznorodom kultúrom a sociálnom prostredí čoho výsledkom budú kvalifikovní odborníci v danej oblasti na medzinárodnej úrovni. Je preto dôležité a nevyhnutné, aby pedagógovia školy a žiaci školy získavali odborné zručnosti, skúsenosti a inovácie vo svojej odbornosti v zahraničí, zúčastňovali sa medzinárodných mítingov, workshopov, súťaží,ktoré podporujú rozvoj osobnosti v plnom kontexte a to nielen v oblasti formálneho vzdelávania , ale aj v neformálnom a informálnom vzdelávaní ako aj v posilňovaní európskej dimenzie vo vzdelávaní a v bežnom živote.K hlavným aktivitám pre roky 20 - 22 patria mobility žiakov školy k partnerom stálym, ale aj novým.

Budú realizované mobility pedagógov s cieľom priniesť do odborného výchovno-vzdelávacieho procesu nové trendy - metódy a formy vzdelávania.Na základe bilaterálych dohovorov s novým partnerom v Dánsku je pripravená mobilita žiakov odboru agromechatronik s cieľom získania nových poznatkov a zručností v danej oblasti. Škola má výborné podmienky pre naplnenie ECVET jednotky, má školské hospodárstvo s najmodernejšou poľnohospodárskou technikou,na ktorom budú účastníci mobility získavať odborné zručnosti v odbore, ktorý študujú. Tu budú napĺňať ECVET jednotku aj študenti z odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka.

Novým partnerom projektu sú dve české školy v Dečíne a vo Valašských Kloboukách, v ktorých abslvujú mobilitu - v Dečíne pedagógovia z odboru zahradníctvo a v Kloboukách učni z odboru poľnohospodár. S partnerom v Nakle má SOŠ rozvinutú spoluprácu a nakoľko slovinský partnermá bohaté skúsenosti a ponúka nové odbornosti bude naplnená ECVET-jednotka, ktorú pripravujeme spoločne. V oblasti záhradníctva sú mobility smerované k overeným partnerom v rámci európskej siete Flornet - Räpinna Estónsko a Verdnat school Taliansko so zámerom využitia ich inovatívnych poznatkov v tejto neustále sa meniacej a trendom podliehajúcej oblasti a ich prenos na slovenský trh. Predpokladom kvalitného výstupu žiaka počas mobility je jeho príprava už pred mobilitou, stanovenie si jasných cieľov, čo má dosiahnuť počas pobytu v zahraničí, následne je nutné aby sa každý oboznámil so špecifikami a odlišnosťami danej krajiny.

Mobility žiakov sú orientované na získavanie nových vedomostí a zručností v svojej odbornosti u partnerov a na ich zmluvných pracoviskách. Pedagógovia, ktorí absolvujú stáže u zahraničných partnerov si nielen posilnia svoju odbornosť, ale majú za úlohu preniesť nové postupy, metódy a formy práce do svojej organizácie, predstaviť ich svojim kolegom a následne ich zapracovať do školského systému. Aktivity pre žiakov sú plánované pre žiakov, z ktorích sú mnohí neplnoletí - z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sprevádzajúca osoba- pedagóg vysielajúcej školy dohliadal na naplnenie stanovených cieľov, zároveň aj samotný pedagóg má okrem mentorskej činnosti stanovené úlohy, ktoré bude počas mobility v zahraničí napĺňať a následne po návrate odprezentuje svojim kolegom ako príklady dobrej praxe. Pedagógovia absolvujú mobility k zahraničným partnerom- majú stanovené úlohy - a to hlavne prenos odborných vedomostí a zručnosti - podľa jednotlivých odborov a aj prenos mäkkých kompetencií v pedagogickej činnosti. Všetky tieto získané kompetencie, ako aj svoje poznatky budú po ich návrate odprezentované - na poradách školy ako aj iných aktivitách s následným zapracovaním do fungovania školy. Toto sú osvedčené postupy pri zavádzaní inovácií vo vzdelávaní.

Študentské mobility budú u nasledovných partnerov :

 • Střední odborné učiliště Valašské Klobouky , Česká republika
 • Jordbrugets Uddannelsescenter Århus  Bedre, Dánsko
 • Biotehniski center Naklo , Slovinsko
 • Verdant international floral desing school, Concordia Sagittaria, Taliansko
 • Česká zahradnická  akademie Mělník, Česká republika
 • Střední škola hotelnictví  a služeb a Vyšší odborná škola Opava

 

Mobility pedagogických zamestnancov budú u nasledovných partnerov :

 • Verdant international floral desing school, Concordia Sagittaria, Taliansko
 • Zemedelská akademie Horice, SOS a VOS , Hořice, Česká republika
 • Biotehniski center Naklo , Slovinsko
 • Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda , Česká republika
 • European athenaeum of floral art Bugnara, Taliansko