Duálne vzdelávanie a prijímanie žiakov na SOŠ v Pruskom na základe učebnej zmluvy

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294 ako jedna zo škôl na Slovensku overuje v spolupráci s výrobnými firmami duálny systém vzdelávania.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak stáva nielen žiakom školy (na základe rozhodnutia o prijatí), ale aj žiakom výrobnej firmy, na základe podpísania učebnej zmluvy s konkrétnou firmou. Firma poskytne žiakovi praktické vyučovanie – odborný výcvik  v reálnych podmienkach firmy, pod vedením skúsených odborníkov a vo väčšom rozsahu ako doteraz. Tým žiak už počas štúdia získa reálne pracovné zručnosti a skúsenosti, čo ho zvýhodní na trhu práce. 

V duálnom vzdelávaní sa bude teoretické vyučovanie realizovať na SOŠ Pruské, odborný výcvik v 1.ročníkoch na SOŠ a vo vyšších ročníkoch vo firmách (podľa dohody s  jednotlivými firmami). Počas štúdia budú firmy štvrťročne hodnotiť žiaka spoločne so školou a na základe toho prideľovať žiakom motivačné štipendiá. Firmy sa budú aktívne podieľať aj na teoretickom vyučovaní. Zástupca firmy bude členom skúšobnej komisie na záverečných a maturitných skúškach.

Ďalšie benefity, ktoré žiak získa vstupom do duálneho vzdelávania a podpísaním učebnej zmluvy:

•          Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov

•          Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou.

•          Začlenenie do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa, riešenie reálnych praktických úloh.

•          Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa.

•          Získanie certifikátu od firmy o dĺžke a obsahu praktického vzdelávania vo firme, ktorý ho zvýhodní na trhu práce (absolvent s praxou vo firme).

•          Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.

SOŠ v Pruskom spolupracuje pri overovaní duálneho vzdelávania s firmami: PD Mestečko, PD „Vršatec“ Pruské, Agrodúlov s.r.o,  Agrofarma Červený Kameň, Milsy, a.s. Bánovce nad Bebravou.

Postup prihlasovania žiakov na  duálne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017

 Október 2015 - február  2016: 

Žiaci a rodičia získajú informácie o duálnom vzdelávaní a o firmách, ktoré ponúkajú miesta pre žiakov:

  • na osobných stretnutiach so zástupcami SOŠ – zástupcovia školy môžu prísť na základe pozvania vysvetliť duálny systém vzdelávania a spôsob prihlasovania žiakov do tohto systému priamo na základnú školu žiakom, alebo na rodičovské združenia rodičom
  • na osobných stretnutiach so zástupcami SOŠ– stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť na kontaktnej adrese ( info@sospruske.sk), alebo telefónnom čísle ( 042/4492532)

Február - Marec 2016: Výber žiakov pre duálne vzdelávanie firmami – spôsob výberu určí firma, ktorá bude komunikovať priamo so zákonnými zástupcami žiaka. Vybraný žiak dostane od firmy potvrdenie o predbežnom prijatí na duálne vzdelávanie, ktoré základná škola priloží k prihláške na SOŠ.

Máj 2016: Prijímacie skúšky na SOŠ, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch a to 9.05.2016 a 12.05.2016. SOŠ zašle úspešným uchádzačom rozhodnutie o prijatí. Uchádzačovi, ktorý bol prijatí na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

August 2016: Podpis učebnej zmluvy medzi prijatým žiakom a zamestnávateľom.

September 2016: Nástup prijatých žiakov na štúdium na SOŠ.

Odbory SOŠ pre duálne vzdelávanie v školskom roku 2016/17 (s možnosťou podpisu učebnej zmluvy):

Číslo odboru

Názov odboru

dĺžka štúdia

ukončenie štúdia

4561 H 01

Poľnohospodár - mechanizácia

3

výučný list

2987 H 01

biochemik – mliekarská výroba

3

výučný list

Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní je možné získať osobne na SOŠ v Pruskom,

Pruské 294 u Ing. Jozefa Hudeca – tel.č.: 042/4456110 alebo emailom na info@sospruske.sk.

Dokumenty na stiahnutie