Voľné miesta po 1. kole prijímacieho konania v jednotlivých študijných a učebných odboroch pre školský rok 2022/2023

 Voľné miesta po 1. kole prijímacieho konania v jednotlivých študijných a učebných odboroch pre školský rok 2022/2023

Počty voľných miest po 1. kole prijímacieho konania v jednotlivých študijných a učebných odboroch pre školský rok 2022/2023

V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka  školy po

prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v 2.kole

na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Prihlášky je potrebné doručiť na Strednú odbornú školu Pruské  najneskôr do 10.06. 2022.

Druhé kolo prijímacieho konania sa bude konať  21.6.2022

Študijné odbory:

študijný odbor počet voľných miest
4211 M 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo 6
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 1
4532 K agromechatronik 2
4210 M 18 agropodnikanie - kynológia 0

 Učebné odbory

učebný odbor počet voľných miest
4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia 2
4569 H viazač - aranžér kvetín 0
2988 H mliekar a syrár 5
2964 H cukrár 2
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 4
4572 F poľnohospodárska výroba 8