Štipendium pre žiakov stredných škôl

Trenčiansky samosprávny kraj na základe VZN číslo 41/2022 poskytne štipendium žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.

Nedostatkovým odborom na SOŠ Pruské v školskom roku 2022/2023 je študijný odbor 4532 K agromechatronik, začínajúc prvým ročníkom.

A) Podmienky poskytnutia štipendia pre žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania.

1. Nárok na štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

 a) nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy,

b) nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

 c) dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane.

2. Štipendium sa bude poskytovať v prípade nároku počas celého obdobia štúdia žiaka od uvedenia platnosti vybraného a zverejneného nedostatkového učebného a študijného odboru vzdelávania.

3. Štipendium sa bude vyplácať 2-krát za školský rok:

  • · do 31. marca v prípade polročného hodnotenia,
  • · do 31. augusta v prípade koncoročného hodnotenia

B) Podmienky poskytnutia štipendia za mimoriadne výsledky žiakov vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.

Nárok na štipendium za mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

 a) nemal na vysvedčení znížený stupeň známky zo správania a nemal v priebehu polročného hodnotenia uložené opatrenie riaditeľom školy,

b) nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

 c) dosiahol 1. až 3. umiestnenie na:

- celoslovenskej súťaži, ktorú pre žiakov stredných škôl riadi MŠVVaŠ SR podľa § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predmetové, umelecké, športové súťaže, predmetové olympiády, SOČ a pod.) alebo

 - celoslovenskej športovej súťaži v uznanom športe, ktorú organizuje a riadi národný športový zväz alebo ňou poverená športová organizácia podľa § 16 ods. 2 písm. f) zákona o športe,

- celoslovenskej kultúrnej súťaži organizovanej príslušným ministerstvom, Národným osvetovým centrom, resp. inou organizáciou na národnej úrovni.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31