Poskytnutie krajského štipendia žiakom v školskom roku 2023/2024

Poskytnutie krajského štipendia žiakom v školskom roku 2023/2024:

 • v učebnom odboru 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia, začínajúc prvým ročníkom,
 • v učebnom odboru 2954 H mäsiar, začínajúc prvým ročníkom,
 • v študijnom odbore 4532 K agromechatronik – prvého a druhého ročníka.

 

Podmienky poskytnutia a výška krajského štipendia pre žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania

1. Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

 a) nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy,

b) nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

 c) dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane.

Výška krajského štipendia závisí od ročníka štúdia podľa  Tabuľky 1. Krajské štipendium má klesajúcu tendenciu z dôvodu, že žiaci by mali mať so zvyšujúcim sa ročníkom štúdia viac praktického vyučovania u zamestnávateľa, kde môžu získať ďalšie finančné prostriedky v rámci produktívnej práce. Krajské štipendium sa poskytuje len pre denné formy štúdia.

 Tabuľka 1: Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od ročníka ročník

krajské štipendium, eur/mesiac

1. ročník 50 €

2. ročník 40 €

3. ročník 30 €

4. ročník 20 €

3. Krajské štipendium a jeho výška sa bude poskytovať v prípade nároku počas celého obdobia štúdia žiaka od uvedenia platnosti vybraného a zverejneného nedostatkového učebného a študijného odboru vzdelávania.

Podmienky poskytnutia a výška krajského štipendia za mimoriadne výsledky žiakov vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach

Nárok na krajské štipendium za mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

 a) nemal na vysvedčení znížený stupeň známky zo správania a nemal v priebehu polročného hodnotenia uložené opatrenie riaditeľom školy,

b) nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

 c) dosiahol 1. až 3. umiestnenie na:

 • celoslovenskej súťaži, ktorú pre žiakov stredných škôl riadi MŠVVaŠ SR podľa § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predmetové, umelecké, športové súťaže, predmetové olympiády, SOČ a pod.) alebo

 - celoslovenskej športovej súťaži v uznanom športe, ktorú organizuje a riadi národný športový zväz alebo ňou poverená športová organizácia podľa § 16 ods. 2 písm. f) zákona o športe,

- celoslovenskej kultúrnej súťaži organizovanej príslušným ministerstvom, Národným osvetovým centrom, resp. inou organizáciou na národnej úrovni.

                     Postup pre vyplatenie krajského štipendia

1.Krajské štipendium sa bude vyplácať 2-krát za školský rok na základe žiadosti o poskytnutie krajského štipendia, ktoré vypracuje a predloží príslušná stredná škola.

2. Žiadosť o krajské štipendium posiela stredná škola na určenom tlačive. Za úplnosť a správnosť údajov zodpovedá  riaditeľka  školy, ktorá žiadosť podpisuje a posiela elektronickou formou v PDF aj v excelovskej tabuľke na Odbor školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

3. Vyplnenú žiadosť o poskytnutie krajského štipendia predloží každá stredná škola

 •  do 20. februára v prípade polročného hodnotenia,
 • do 20. júla v prípade koncoročného hodnotenia.

 V prípade, že na strednej škole v priebehu hodnotiaceho obdobia nevznikne žiadnemu žiakovi nárok na poskytnutie krajského štipendia, stredná škola pošle oznámenie, že v priebehu hodnotiaceho obdobia nevzniká nárok na krajské štipendium.

 

4.  Odbor školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja skontroluje úplnosť a správnosť predloženej žiadosti a v prípade správnosti Trenčiansky samosprávny kraj vyplatí finančné prostriedky na účet strednej školy:

 • do 20. marca v prípade polročného hodnotenia,
 • do 20. augusta v prípade koncoročného hodnotenia.

 

 5. Stredná škola vyplatí krajské štipendium plnoletému žiakovi na jeho bankový účet a v prípade neplnoletého žiaka na bankový účet zákonného zástupcu (po súhlase zákonného zástupcu na bankový účet neplnoletého žiaka):

 · do 31. marca v prípade polročného hodnotenia,

 • do 31. augusta v prípade koncoročného hodnotenia

 

6. Krajské štipendium za štúdium v nedostatkových odboroch vzdelávania sa prvýkrát začne vyplácať v školskom roku 2022/2023 len žiakom prvého ročníka. V školskom roku:

 • 2023/2024 sa bude vyplácať žiakom prvého aj druhého ročníka,
 • 2024/2025 sa bude vyplácať žiakom prvého, druhého ročníka a tretieho ročníka,
 • 2025/2026 sa bude vyplácať žiakom prvého, druhého ročníka, tretieho ročníka a štvrtého ročníka.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30