Možnosť nadstavbového štúdia v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Možnosť nadstavbového štúdia v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Stredná odborná škola Pruské

ponúka odbor nadstavbového štúdia  

 

6403 L       podnikanie v remeslách  a službách

 

Základné údaje: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou pre absolventov 3 – roč. učebných odborov,

- 3 ročné štúdium externou formou

Podmienky prijatia  - úspešné ukončenie 3.ročníka učebného odboru v danej oblasti, záverečná skúška a výučný list.

 

Charakteristika odboru:

Absolvent/ka  získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s drobným podnikaním, riadením a organizovaním. Vie sa orientovať v podmienkach voľného trhu, v problematike všetkých zložiek podnikania v podmienkach konkurencie.

Absolvent je schopný viesť samostatne účtovnú agendu podniku a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a uplatňovaní modernej inventarizačnej techniky v praxi. Vie založiť a prevádzkovať  malý alebo stredne veľký podnik orientovaný na služby a poskytovať poradenskú službu.

Absolvent vykonáva samostatnú odbornú prácu podľa zamerania v oblasti agrorezortu, vidieckej turistiky, v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch.

Môže pracovať v súkromnom i štátnom sektore a ďalších inštitúciách spoločenského života. Po skončení môže pokračovať v štúdiu na  VŠ.

Škola poskytuje: 

  • ubytovanie a stravovanie pre študentov a návštevníkov
  • vodičský kurz –  vlastná autoškola
  • aktivity - Škola aktívne pripravuje a realizuje projekty v rámci SR a EÚ Erasmus + , európske partnerstvo FLORNET.

                       

Adresa :

Stredná odborná škola

018 52  Pruské 294

Tel.: 042/ 4492 532

Email : info@sospruske.sk             

web: www.sospruske.sk

facebook: https://www.facebook.com/sospruske

istagram: https://www.instagram.com/sospruske/


Dokumenty na stiahnutie