Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kritériá

prijímacieho konania do 3-ročných učebných odborov

pre školský rok 2024/2025

Riaditeľka Strednej odbornej školy Pruské, 018 52 Pruské 294, v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a Trenčiansky samosprávny kraj, vykonávajúci pôsobnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl uvedenými vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, zverejňujú kritériá k prijímaciemu konaniu a ostatné podmienky na prijatie žiakov na štúdium v školskom roku 2024/2025.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je žiakom inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore a splnil podmienky prijímacieho konania.

1.     Kritériá prijatia:

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do daného učebného odboru, budú prijatí bez absolvovania prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia:

a) úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

b) v prípade zníženej známky zo správania bude pri rozhodovaní o prijatí rozhodujúci  pohovor žiaka  a rodičov  s riaditeľkou školy,

c) riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám  prijímacieho konania podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení  neskorších  predpisov.

2.     Výsledok a poradie na prijímacom konaní v učebných odboroch sa určí na základe súčtu bodov, ktoré žiak získal:

a)  za priemerný prospech na ZŠ

Body za priemerný prospech na ZŠ (koncoročné hodnotenie za 8. ročník a hodnotenie za 1. polrok 9. ročníka – do študijného priemeru nezaraďujeme výchovy)  – max. 50 bodov.

1,00 – 1,50                      - 50 bodov

1,51 – 2,10                       - 40 bodov

2,11 – 2,40                       - 30 bodov

2,41 – 2,70                       - 20 bodov

2,71 – 3,15                       - 10 bodov

3,15 – 5,00                       -   0 bodov

b)    V  prípade rovnosti rozhoduje lepší priemerný prospech v odbore:

- 2964 H cukrár a 2954 H mäsiar zo SJL a CH (7.-9. roč. ZŠ),

- 4561 H poľnohospodár – mechanizácia a 4569 H viazač aranžér kvetín zo SJL a z BIO (7.-9. roč. ZŠ).

c)    V prípade, že uchádzač má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo
polroku uvedené „absolvoval“, stredná škola nahradí toto hodnotenie hodnotením z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený známkou.

3.     Riaditeľka strednej odbornej školy podľa § 67 ods. 4 školského zákona na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne:

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a

b) ostatných uchádzačov.

4.     Riaditeľka SOŠ Pruské odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky zmysle § 65 odsek 8 školského zákona najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. Riaditeľka strednej odbornej školy prijíma samostatne:

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a

b) ostatných uchádzačov.

5.     V prípade, že sa do niektorého učebného odboru neprihlásia minimálne 3 uchádzači, učebný odbor nebude otvorený.

6.    Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky.

7.     Žiak, ktorý sa prihlásil na štúdium v danom učebnom odbore zo zahraničia bude podľa § 146 ods.1, 2 a 3 školského zákona posudzovaný za tých istých podmienok ako občan Slovenskej republiky.

8.     Prijatí uchádzači musia v deň otvorenia školského roku predložiť triednemu učiteľovi koncoročné  vysvedčenie z 9. ročníka.

Stredná odborná škola Pruské v školskom roku 2024/2025 otvára dvojročný učebný odbor:

4572 F poľnohospodárska výroba                              

Do tohto odboru budú podľa § 62 ods. 4 školského zákona prijatí žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí  a ktorí navštevovali najmenej deväť rokov základnú školu a neukončili vzdelávací program základnej školy.

Kritériá prijímacieho konania žiakov do štvorročných študijných odborov pre školský rok 2024/2025

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a Trenčiansky samosprávny kraj, vykonávajúci pôsobnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl uvedenými vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, zverejňujú kritériá k prijímaciemu konaniu a ostatné podmienky na prijatie žiakov na štúdium v školskom roku 2024/2025.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je žiakom inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore a splnil podmienky prijímacieho konania.

1.  Kritériá prijatia

Žiaci, ktorí si podali prihlášku do daného študijného odboru, budú prijatí na základe splnenia nasledovných podmienok:

a)    úspešné absolvovanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a          biológie  pre skupinu študijných odborov 42,45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I,II.

       úspešné absolvovanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre študijný odbor 4532 K agromechatronik,

b)    úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

c)     riaditeľka strednej školy prednostne príjme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania podľa § 67 ods. 3 školského zákona,

e) riaditeľka strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania podľa § 67 ods. 2 školského zákona,

f) súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,        

g) do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania podľa § 62 ods. 6 školského zákona,

 h) do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý podľa § 62 ods. 12 školského zákona nie je žiakom inej strednej školy.

2. Riaditeľka strednej odbornej školy podľa § 67 ods. 4 školského zákona na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne:

a)    uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a

b)    ostatných uchádzačov.

3. Výsledok a poradie na prijímacom konaní v študijných odboroch sa určí na základe súčtu bodov, ktoré žiak získal:

a)    za priemerný prospech na ZŠ

Body za priemerný prospech na ZŠ (koncoročné hodnotenie za 8. ročník a hodnotenie za 1. polrok 9. ročníka – do študijného priemeru nezaraďujeme výchovy) – max. 50 bodov

1,00 – 1,50                       - 50 bodov

1,51 – 2,10                       - 40 bodov

2,11 – 2,40                       - 30 bodov

2,41 – 2,70                       - 20 bodov

2,71 – 3,15                       - 10 bodov

3,15 – 5,00                       -   0 bodov

b)    za výsledky dosiahnuté v celoplošnom testovaní z vyučovacieho jazyka a matematiky

Body za úspešnosť v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka:

     matematika                  -         max. 20 bodov

     vyučovací jazyk           -         max. 20 bodov

100% - 90%           - 20 b.                    49,9% - 40%          - 10 b.

89,9% - 80%          - 18 b.                    39,9% - 30%          -   8 b.

79,9% - 70%          - 16 b.                    29,9% - 20%          -   6 b.

69,9% - 60%          - 14 b.                    19,9% - 10%          -   4 b.

59,9% - 50%          - 12 b.                      9,9% -   1%          -   2 b.

c) za výsledky dosiahnuté pri prijímacom konaní

1. Body za absolvovanie testu z vyučovacieho jazyku v rozsahu učiva ZŠ – max. 30 bodov.

Žiak splnil podmienky pre prijatie, ak získal z testu aspoň 30 %.

Test zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z dvoch častí:

-              vedomostný test, kde žiak môže získať 26 bodov,

-              pravopisné cvičenie, kde žiak môže získať 4 body

2. Body za absolvovanie testu z biológie v rozsahu učiva ZŠ  – max. 25 bodov.

Žiak splnil podmienky pre prijatie, ak získal z testu  aspoň 30 %.                                                                   

100% – 90%             - 25 – 23 bodov

  89% – 70%             - 22 – 17 bodov

  69% – 50%             - 16 – 13 bodov

  49% – 30%             - 12 –  8 bodov

  29% – 0%               -  7 –  0 bodov

3. Body za absolvovanie testu z matematiky v rozsahu učiva ZŠ  – max. 30 bodov.

    Žiak splnil podmienky pre prijatie, ak získal z testu aspoň 30 %.

100% – 90%         - 30 – 27 bodov

 89% – 70%          - 26 – 21 bodov

69% – 50%           - 20 – 15 bodov

49% – 30%           - 14 – 9 bodov

29% – 0%             -  8  – 0 bodov

d) za umiestnenie v oblastných alebo vyšších kolách predmetových olympiád

Body za predmetové olympiády – matematika, biológia, fyzika, anglický jazyk, vyučovací jazyk a programovanie.

Obvodné kolo:                                      Vyššie kolá:

1. miesto – 5 bodov                              1. miesto                – 10 bodov

2. miesto – 4 body                                 2. miesto                –   8 bodov

3. miesto – 3 body                                3. miesto                –   6 bodov

úspešný riešiteľ – 2 body                      úspešný riešiteľ      –   4 body

- do bodového hodnotenia sa počíta najlepšie umiestnenie žiaka max. z dvoch rôznych predmetových olympiád, pričom súčet bodov môže byť najviac 10,

- doklad o umiestnení žiaka na jednotlivých predmetových olympiádach je potrebné pripojiť k prihláške na štúdium.

4. V prípade celkovej rovnosti počtu bodov platí tento postup v uvedenom poradí:

a) uprednostní sa žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré bude potvrdená príslušnou lekárskou posudkovou komisiou, potvrdenie o zmenenej pracovnej  schopnosti  je potrebné pripojiť k prihláške na štúdium,

b) bude prijatý žiak, ktorý má lepší prospech z vyučovacích predmetov:

      4210 M 18 agropodnikanie -kynológia - SJL a BIO za 8.ročník a 1. polrok 9.ročníka,

      4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo - SJL a BIO za 8. ročník a 1. polrok 9.ročníka,

      4553 K  podnikateľ pre rozvoj vidieka - SJL a BIO za 8. ročník a 1. polrok 9.ročníka,

      4532 K   agromechatronik  - SJL a MAT za 8. ročník a 1. polrok 9.ročníka,

c) bude prijatý žiak, ktorý má lepší prospech v 8. ročníku a 1. polroku 9. ročníka z predmetu cudzí jazyk.

5. V prípade, že uchádzač má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, stredná škola nahradí toto hodnotenie hodnotením z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený známkou.

6. Uchádzači, ktorí sa vopred bez písomného ospravedlnenia nezúčastnia prijímacích skúšok, nebudú prijatí na štúdium.

7. Žiak, ktorý sa prihlásil na štúdium v danom študijnom odbore zo zahraničia, bude podľa § 146 ods.1, 2 a 3 školského zákona posudzovaný za tých istých podmienok ako občan Slovenskej republiky.

 8. V prípade, že sa do niektorého študijného odboru neprihlásia minimálne 3 uchádzači, študijný odbor nebude otvorený.

 9.Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť  žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnou dokumentáciou.

10. Podľa § 68 ods. 4 školského zákona proti rozhodnutiu riaditeľky SOŠ Pruské o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľky strednej školy na Trenčiansky samosprávny kraj.

11. Prijatí uchádzači musia v deň otvorenia školského roka predložiť triednemu učiteľovi koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31