Realizácia projektu k 30.6.2021

Stredná odborná škola ako vedúci partner spolu s hlavným cezhraničným partnerom, ktorým je Stredná odborná škola Valašské Klobouky aj napriek pandemickým obmedzeniam intenzívne pracuje na plnení aktivít projektu pod názvom Nové inovácie v agrosektore – E- book v rámci operačného programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika financovaného prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je „Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce“ v rámci inovačnej priority „Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov“ vyplývajúcej z prioritnej osi „Využitie inovačného potenciálu“. Pracovná skupina k 30.06.2021 naplnila plánované aktivity a to v nasledovnom rozsahu: 

VP:

A2:  Spracované témy pracovných zošitov 

Klíma : Klimatizácia- princíp funkcie; Druhy klimatizácie; Popis činnosti klimatizácie; Bezpečnostné zariadenia; Vplyv klimatizácie na spotrebu; Klimatizácia - prepojenie komponentov; Vstupy do regulácie systému; Kúrenie, vetranie; Popis systému, komponentov a parametrov; Napájanie a dobíjanie

Airbag: Všeobecný popis systému; Aktivácia Airbagov; Typy airbagov podľa funkcie; Vypnutie airbagov; Kontrola systému airbagov; Popis systému, komponentov a parametrov; Napájanie a dobíjanie

A4: Testovanie nebolo realizované nakoľko prebieha VO Výučbových panelov a k testovaniu je ich inštalácia nevyhnutná

A6: Zavedenie a využívanie e-learningu bude prebiehať súbežne s testovaním

A7: Vydanie a tlač bude možné zrealizovať až po testovaní vytvorených vzdelávacích materiálov

A8: školenie pedagógov prebehne po obstaraní výučbových panelov

A15: Výsledok verejného obstarávania výučbových panelov bol po kontrole zrušený a momentálne je podaná nová žiadosť o VO. IKT vybavenie bolo po ukončení VO nainštalované do učebne. Ďalšie obstaranie bude prebiehať postupne.

D1- vytvorená pracovná skupina/ expertná skupina na základe menovacích dekrétov.

D2 - stretnutie pracovnej skupiny / expertnej skupiny sa pravidelne realizuje jeden krát mesačne na úrovni VP a na úrovni VP/HCP bola realizovaná 4x a bude sa naďalej realizovať priebežne až do ukončenia projektu

D20 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovaným aktivitám projektu má VP na svojej stránke uverejnené a aktualizované informácie o realizácii projektu, taktiež informuje o realizácii projektu na gremiálnych poradách. O zapojení sa do projektu bola zverejnená informácia vo Vyhodnocovacej správe za rok 2019/2020. Na základe výstupov bude uverejnený článok v novinách. Aktivita D20 bude prebiehať počas celej doby trvania projektu. 

D9 - Tvorba kanálu / mechanizmu výmeny a zdieľania informácií a dát - VP stanovil spôsob komunikácie v rámci partnerov počas realizácie aktivity A2 e-mailovou formou, respektíve prostredníctvom aplikácie Teams. Bola vytvorená platforma na ktorej sú uverejnené pracovné zošity, ktoré budú partneri ešte kontrolovať, prípadne dopĺňať / sos-zosity.sk  /

 

V rámci monitorovania projektu boli schválene tri monitorovacie správy, tiež boli schválená ZDV za prvé monitorovacie obdobie.

K 01.05.2021 bolo riadiacim orgánom schválené predĺženie projektu do 31.10.2021. 

HCP:

A2:  Spracované témy pracovných zošitov 

Comon Rail: Základný popis; Zásobovanie palivom; Regulácia vysokého tlaku; Priebeh vstrekovania paliva; Vstrekovacie ventily; Spätné vedenie paliva;  Popis systému, komponentov a parametrov; Napájanie a dobíjanie.

A4: Testovanie nebolo realizované nakoľko prebieha VO Výučbových panelov a k testovaniu je ich inštalácia nevyhnutná

A6: Zavedenie a využívanie e-learningu bude prebiehať súbežne s testovaním

A7: Vydanie a tlač bude možné zrealizovať až po testovaní vytvorených vzdelávacích materiálov

A8: školenie pedagógov prebehne po obstaraní výučbových panelov

A15: Po kontrole VO boli dodané výučbové panely spolu s IKT vybavením učebne.  

D1- vytvorená pracovná skupina/ expertná skupina tak ako VP má HCP vytvorenú pracovnú skupinu na základe menovacích dekrétov.

D2 - stretnutie pracovnej skupiny / expertnej skupiny sa pravidelne realizuje jeden krát mesačne na úrovni HCP a na úrovni VP/HCP bola realizovaná 4x a bude sa naďalej realizovať priebežne až do ukončenia projektu

D20 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovaným aktivitám projektu má HCP na svojej stránke uverejnené a aktualizované informácie o realizácii projektu.  D20 bude prebiehať počas celej doby trvania projektu. 

 

Je potrebné zrealizovať:

VP:

A2: Doplniť do pracovných zošitov Klíma a Airbag: Popis ikon softvéru, Meracie a simulačné prostredie kompatibilné pracovný zošit - výučbový panel. Toto bude prebiehať po obstaraní panelov.

A4: Na základe doplnených tém v pracovných zošitoch bude relevantnosť overovaná testovaním za použitia výučbových panelov. 

A6: spracované a testované pracovné zošity vo finálnej podobe budú umiestnené v prostredí platformy a tam bude prebiehať online testovanie pedagógmi a aj žiakmi

A8: po obstaraní panelov bude zrealizované školenie pedagógov  dodávateľom. 

A15: Na základe výsledkov kontroly bude nutné zrealizovať dodanie respektíve opakovať VO.

HCP:

A2: Doplniť do pracovných zošitov Common Rail: Popis ikon softvéru, Meracie a simulačné prostredie kompatibilné pracovný zošit - výučbový panel. Toto bude prebiehať po obstaraní panelov.

A4: Na základe doplnených tém v pracovných zošitoch bude relevantnosť overovaná testovaním za použitia výučbových panelov. 

A6: spracované a testované pracovné zošity vo finálnej podobe budú umiestnené v prostredí platformy a tam bude prebiehať online testovanie pedagógmi a aj žiakmi

A8: po obstaraní panelov bude zrealizované školenie pedagógov  dodávateľom. 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30