Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

 

Žiakom 9. ročníkov základných škôl ponúkame  v školskom roku 2022/2023 možnosť štúdia v týchto odboroch:

 

4- ročný študijný odbor y končiace maturitným vyvsedčením

 

  • 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo
  • 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
  • 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka – aj výučným listom
  • 4532 K agromechatronik – aj výučným listom

 

3- ročné učebné odbory:

 

  • 4569 H viazač – aranžér kvetín
  • 2988 H mliekar a syrár
  • 4529 H Pracovník pre záhradnú tvorbu zeleň a služby
  • 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia - pre chlapcov
  • 2964 H cukrár
  • 4572 F poľnohospodárska výroba - dvojročný odbor

 

                    

 

 

                      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých ...
Dodatok k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 V prípade, že uchádzač má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, stredná škola nahradí toto hodnotenie hodnotením z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený známkou.
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...